عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بودکه با هدف مقایسه نقطه شکست ضربان قلب در تعیین آستانه بی هوازی در ورزشکاران استقامتی و افراد فعال انجام گرفت. به همین منظور تعداد 24 آزمودنی در دو گروه ورزشکار استقامتی( 12n= ) و افراد فعال ( 12n=) با میانگین سن،وزن وقد به ترتیب (83 .±19.77 ،2.27 ± 66.7 ، 4 .3 ± 174),( 1.1±20.66 ، 4 ± 55 . 73 ، 5.4± 179) یک تست فزاینده تاسرحد واماندگی بر روی دوچرخه کارسنج انجام دادند.پروتکل آزمون با 100 وات شروع و هر 3 دقیقه 25 وات به آن افزوده می گردید. د ...

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات تخلیه و بارگیری کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال بود. نقطه شکست ضربان قلب نقش مهمی در پیش بینی آستانه بی‌هوازی و تنظیم برنامه‌های تمرینی ورزشکاران دارد. اما مکانیزم‌های فیزیولوژیکی درگیر در پدیده نقطه شکست ضربان قلب توسط محققین آشکار و تبیین نشده است. 18 نفر دختر جوان غیر فعال از دانشگاه محقق اردبیلی با دامنه سنی (19.93±0.9) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی(n=8) و کنترل(n=10) تقسیم شدند. این تحقیق شامل سه مرحله بود. ...

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر شاخص های بی هوازی و نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیرفعال بود. نقطه شکست ضربان قلب نقش مهمی در پیش بینی آستانه بی هوازی و تنظیم برنامه های تمرینی دارد 16 نفراز دختران جوان غیرفعال با دامنه سنی ( 03/25±1/23 ) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی (8= n) و کنترل(8= n ) تقسیم شدند. این تحقیق شامل دو مرحله بود. هر دو گروه در مرحله اول پروتکل وابسته به فرد(آغاز پروتکل تمرینی با70درصد ضربان قلب بیشینه و افزایش سرعت نوار ...

سال‌هاست اثرات آنتی اکسیدان‌ها در حین وپس از انجام فعالیت‌های ورزشی مورد توجه قرار گرفته است.COQ10 از جمله آنتی اکسیدان‌هایی است که ادعا می‌شود اثرات مثبتی بر روی فعالیت‌های هوازی وبی‌هوازی بر جا می‌گذارد.بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیرچهارهفته مکمل‌دهی COQ10 به همراه تمرینات هوازی شنا بر برخی از متغییرهای فیزیولوژیک همچون آستانه بی هوازی،نقطه شکست ضربان قلب،VO2max وغیره انجام شد. بدین منظور 16 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(با میانگین سن 0/86±21/25،وزن 4 ...

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین پتاسیم سرم خونی و نقطه شکست ضربان قلب(HRDP) در دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش کار: تعداد 30 نفر داوطلب مرد فعال (با میانگین و انحراف معیار سنی 1.2 20 سال) به عنوان آزمودنی‌ های پژوهش انتخاب شدند. به منظور ایجاد HRDP از پروتکل هافمن استفاده شد، پس از تعیین HRDP در آزمودنی‌ها با استفاده از روش S.Dmax، یک هفته بعد، همزمان با اجرای پروتکل، نمونه خونی از سیاهرگ دست چپ آزمودنی‌ها در 5 مرحله مختلف جمع‌آوری و م ...

سابقه و هدف: مطالعه حاضر قصد داشت تا توافق بین MLSS با HRDP بدست آمده از دو آزمون متفاوت دویدن فزاینده در مردان جوان ورزشکار و غیرورزشکار را بررسی نماید. روش: 10 مرد جوان کشتی گیر (3/1±0/19 سال) و 9 مرد جوان غیرورزشکار (1/2±0/22 سال) تحت انجام آزمون های MLSS قرار گرفتند. داده های ضربان قلب در طول آزمون دویدن استاندارد]افزایش های سرعت 1km/h و 0.6km/h در هر 60 ثانیه به ترتیب برای ورزشکاران و غیرورزشکاران[ و آزمون دویدن کوتاه شده ]افزایش های سرعت 1km/h و 0.5km/h در هر 30 ثانیه ...

زمینه و هدف: هدف از اجری تحقیق حاضر، مقایسه سه پروتکل بر روی نوارگردان در تعیین نقطه‌ی شکست ضربان قلب(HRDP) در بین دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش تحقیق: بدین منظور 30 دانشجوی پسر فعال (با م‍‍یانگ‍‍ین± ‌انحراف مع‍‍یار سنی0/2±21/8سال، قد2±‌173 سانت‍‍یمتر، وزن2/1‌±‌68/1 ک‍‍یلوگرم و‌‌vo2max‌ 2/1±46/83 میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به صورت داوطلبانه بعنوان آزمودنی‌های تحقیق انتخاب شدند و در سه جلسه مجزا با حداقل فاصله 72 ساعت 3 آزمون فزاینده را تا سر‌حد واماندگی انجام دادن ...

هدف از اجرای تحقیق حاضر ارزیابی پایایی پروتکل‌های وابسته به زمان، وابسته به مسافت و وابسته به فرد در تعیین نقطه‌ی شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دختران جوان غیر فعال بود. بدین منظور، تعداد 30 نفر از دختران غیرفعال ( سن 1/20±19سال، قد 7/39±162/57سانتی‌متر، وزن 8/90±57/84کیلوگرم، و حداکثر اکسیژن مصرفی1/22±33/13میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه ) انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه 10 نفره تقسیم شدند. آزمودنی‌های هر سه گروه پروتکل‌های وابسته به زمان، وابسته به مسافت و وابسته به فرد را دو بار ...

نقطه شکست ضربان قلب نقش مهمی در پیش بینی آستانه بی‌هوازی و تنظیم برنامه‌های تمرینی ورزشکاران دارد. اما مکانیزم‌های فیزیولوژیکی درگیر در پدیده نقطه شکست ضربان قلب توسط محققین آشکار و تبیین نشده است. این تحقیق شامل دو مرحله بود. هردوگروه در مرحله اول پروتکل وابسته به فرد را اجرا نمودندو درمرحله دوم درسونا نشستندتا معادل دودرصدوزن بدن آن‌ها کاهش یابد،سپس پروتکل وابسته به فرد را اجرا نمودند. با این تفاوت که گروه کنترل پس از سونا معادل دو درصد آب مصرف نمودنددر حالیکه گروه تجربی ...
نمایه ها: