عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه فضای متری محدب یکنواخت، 2-محدب یکنواخت، هذلولی گون و نگاشت نامنبسط نقطه به نقطه مجانبی را معرفی می کنیم.سپس فرآیند تکرار مان اصلاح شده را روی این نگاشت تعریف می کنیم.همچنین نشان می دهیم که فرآیند تکرار مان اصلاح شده به نقطه ثابت نگاشت T همگراست.در ادامه وجودیک نقطه ثابت منحصربه فرد برای تگاشت های نامنبسط نقطه به نقطه مجانبی در فضای متری هذلولی گون محدب یکنواخت را بررسی می کنیم. ...

وجود نقطه ثابت برای خود نگاشت ها دارای اهمیت فراوانی است و کاربردهای گسترده ای در علوم مهندسی و ریاضی دارد. قضایای نقطه ثابت فراوانی روی فضاهای متری و متریک گونه اثبات شده اند. از سوی دیگر جبرهای سی استار خواص مشترک فراوانی با اعداد مختلط دارد. در این پایان نامه مترهای سی استار مقدار را تعریف کرده و برخی از قضایای نقطه ثابت روی فضاهایی که دارای متر سی استار جبری هستند را مطالعه می کنیم. همچنین وجود نقطه ثابت را در رده خاصی از سی استار جبرها مورد بررسی قرار می دهیم. بدین ...

در اینجا بعد از ارائه مقدمات لازم، به شرح تعمیم روش حداقل مربعات می‌پردازیم، و سپس وجود جواد غیربدهی و همگرائی روش را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در خاتمه نتایج عددی حاصل با نتایج عددی روش تصویرساز مقایسه شده و نشان داده‌ایم که بنا به دلایل مختلف ، از جمله بی‌کران‌بودن تابع نقطه ثابت ، عدم امکان افزایش درجه تقریب و وجود ناپیوستگی نقطه ثابت ، روش حاضر تقریبی مناسب‌تری ارائه می‌دهد. ...

در این پایان نامه، وجود نقطه ثابت خود نگاشت ها را بررسی می کنیم. و شرایطی را روی خودنگاشت های یک فضای شبه متریک(فازی) کامل اعمال می کنیم که تحت آنها، خود نگاشت ها دارای نقطه ثابت باشند. با استفاده از این نتایج، وجود جواب یک معادله بازگشتی مربوط به الگوریتم مرتب سازی سریع، الگوریتم مرتب سازی درجی و روش تقسیم و حل را ثابت می کنیم. همچنین فضای شبه متریک وزن دار را مورد مطالعه قرار می دهیم و نتایج به دست آمده را برای برخی از فضاهای های شبه متریک که در علوم کامپیوتر و فناوری اطلا ...

در سال‌های اخیر، نتایجی از قضایای نقطه ثابت بسیاری در فضاهای متری جزئاً مرتب به دست امده است. نخستین قضیه در این جهت متعلق به ران و رویرینگز در سال 2004 است که انها کاربردهایی از ان را در معادلات ماتریسی ارائه دادند پس از ان لوپز و نیتو در سال 2005 نتیجه ران و رویرینگز را گسترش دادند و ان را برای اثبات وجود جواب یکتا برای یک معادله دیفرانسیل معمولی با شرایط مرزی متناوب به کار بردند. فرض کنید X یک مجموعه و T نگاشتی از X به X یک تابع باشد. هدف نظریه نقطه ثابت تعیین شرایطی روی X ...

این پایان نامه از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول مفاهیمی چون مخرط و فضای متریک مخروطی معرفی می شوند و قضایای نقطه ثابت برای توابع انقباضی روی این فضا ثابت می شوند. علیرغم توسعه های متنوع اخیر، قضایای از این نوع را می توان برای بررسی رده ای وسیع از مسایل در زمینه های مختلفی مانند، سیستم های کنترل بهینه غیر خطی، رمزگشایی تصاویر فراکتالی ، همگرایی شبکه های بازگشتی و... بکار گرفت. بعنوان یک کاربرد، وجود و منحصر بفردی جواب یک معادله انتگرالی را نشان می دهیم. نکته مورد توجه در ...

در این پایان نامه مفاهیم بنیادی به کا ررفته درفصل اول از دو کتاب پایه در نظریه نقطه ثابت برای نگاشت های لیپ شیتز بوده که به عنوان مراجع ]7[و] 8[ در انتها درج گردیده وبه همراه مراجع ]3[و] 4[و] 9 [ منابع اصلی این پایان نامه را تشکیل می دهند. دراین پژوهش معمولا یک فضای باناخ و یک زیر مجموعه ناتهی وبسته ومحدب فضای باناخ می باشدو یک نگاشت لیپ شیتنز بوده و مجموعه نقاط ثابت نگاشت می باشد ونمادها واصطلاحات به کار رفته استاندارد می باشند. در فصل دوم تحدب فضاهای ...

دراین پایان‌نامه دیدگاه نظریه‌ی ترتیب را به‌طور خلاصه شرح می‌دهیم ;یعنی، نشان می‌دهیم که چگونه با استفاده از قضایای نقطه ثابت در نظریه‌ی ترتیب، قضایای وجودی کلی را درباره‌ بزرگترین مجموعه و مجموعه‌ی مینیمال ثابت و تقریباً-ثابت خانواده‌ای تعویض‌پذیر از خود-نگاشت‌های مجموعه مقدار بسته‌ی (بسته و مجموعه انقباضی) تعریف شده بر یک فضای توپولوژیکی فشرده (فضای متریک کامل و کراندار) نتیجه بگیریم. عکس برخی از این نتایج ثابت شده است. به موجب آن یک مشخص‌ سازی از فضاهای فشرده (متریک کامل) ...

در این پایان نامه‏، قضیه نقطه ثابت مشترک برای نگاشت های خود ریختی با نوعی انقباض جدید روی فضای متریک مخروطی اثبات شده است. هم چنین مثال هائی آورده شده که نشان می دهد این اثبات‏، تعمیمی از اثبات برانکیاری و هانگ و ژانگ ‎‎‎‎، درباره نقطه ثابت مشترک است. ابتدا برخی از مفاهیم و تعاریف توپولوژی روی فضای متریک مخروطی تعمیم و ثابت می کنیم که هر فضای متریک مخروطی‏، فضای توپولوژیک شمارای اول است و زیرمجموعه های فشرده دنباله ای‏، فشرده هستند. هم چنین نگاشت های انقباض قطری و نگاشت های ...