عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کم توجهی به زنان در برنامه ریزی و تخصیص منابع، موجب کند شدن و حتی عدم توفیق در برخی از برنامه های توسعه می شود. از این رو توجه بسیاری بر توانمند سازی زنان روستایی ، به مثابه نیمی از توان توسعه معطوف شده است. در تحقیق حاضر به تبیین نقش زنان در اقتصاد سکونتگاه های روستایی با تاکید بر اشتغال پرداخته شده است، که فرضیه های تحقیق به شکل زیر می باشد؛ بین پایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان با میزان و نوع اشتغال آنان رابطه معناداری وجود دارد و در فرضیه دوم نیز؛ بین تنموع شغلی، توانمندی و ک ...

هدف: اهمیت خانواده در شکل گیری و کارکرد شخصیت فرزندان در هر جامعه ای بر هیچ کس پوشیده نیست. با توجه به اهمیت و نقش زنان در این نهاد اجتماعی، هدف پژوهش حاضر مقایسه جایگاه(قدرت) زنان در خانواده بر اساس سطح سرمایه های فرهنگی آنان می باشد. روش: در این پژوهش به روش کیفی و با ابزار مصاحبه، 12 مصاحبه با 12 زن تهرانی، از مناطق 2 و3 که حداقل 10 سال از زندگی مشترکشان گذشته بود و سنین آنان بین 40 تا 50 سال بود و به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، صورت گرفت پس از اتمام مصاحبه ها، متن آنها ...

کار و خانواده، دو نهاد مهم اجتماعی برای فرد و جامعه اند. نتایج پژوهش های بسیاری نشان می دهد که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی زنان شاغل، وضعیت اشتغال و وضعیت زندگی خانوادگی آنان است از سوی دیگر پژوهش های زیادی به این مطلب اذعان دارند که تعدد نقش های زنان به صورت مطلق زیان آور یا سودمند نیست. بلکه زمانی مسئله ساز است که به تعارض نقش منجر شود. نوشتار حاضر بر آن است تا بر اساس پژوهشی پیمایشی، اثر تعادل نقش را بر کیفیت زندگی زنان فرهنگی مورد بررسی قرار دهد. جامعه ی آ ...

تحقیق پیش رو با عنوان تاثیر عضویت زنان در سازمانهای غیردولتی زنان بر توانمندی آنان در چهارچوب نظریه توانمندسازی حاصل نظریات فمینیست های جهان سوم در پارادایم جنسیت و توسعه تدوین شده است. نگارنده در این پژوهش ضمن مطالعه توانمندی زنان فعال در گروه ها و جنبش های زنان به مقایسه دو نوع سازمان خاص زنان و مرتبط با زنان و تاثیر آنها بر توانمندی در سطوح مختلف زندگی شخصی و اجتماعی زنان فعال در آن می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده روش کیفی است و در اجرای آن از تکنیک تحلیل محتوی بهره ب ...

با روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس از جمله عراق به دلیل ماهیت اسلامی‌بودن نظام جدید به شدت نگران و آن را خطری برای مشروعیت پایه های حکومت خود دانستند، لذا درصدد ساقط کردن آن برآمدند و عراق همسایه غربی ایران، کشوری بود که این مأموریت را بر عهده گرفت و با طرح دفاع از جزایر سه گانه ایرانی، اختلافات مرزی و خصوصاً بی‌اعتباردانستن معاهده الجزایر، جنگی هشت ساله را بر ایران تحمیل نمود. در این جنگ شهرستان اهواز مرکز استان خوزستان به واسطه موقعیت استراتژیکی خود ...

یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره‌گیری درست و بهینه از توانائیها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر همین اساس عنایت ویژه به موقعیت زنان روستایی بعنوان نیمی از منابع انسانی جامعه روستایی از اهمیت خاصی برخورداراست، زیراارتقای حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه‌ریزی جهت گسترش مشارکت آنان بویژه در زمینه‌های اقتصادی، شرط لازم برای توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیر باز و بطور سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته‌اند، ...

یکی از مسائل اساسی در زمینه اقتصاد، میزان بهره گیری درست و بهینه از توانایی ها و پتانسیل های محیطی و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. زنان روستایی در امور تولیدی به خصوص صنایع دستی، دامداری، کشاورزی و باغداری سهم بسزایی داشته اند. این پژوهش با هدف اصلی بررسی اشتغال زنان روستایی در خارج از خانه و تأثیرگذاری آن در تصمیم گیری های اقتصاد خانوار روستایی انجام گرفت. جایگاه این تحقیق که مبتنی بر نقش زنان در اقتصاد خانوارهای روستایی و اثراتی که توجه به این سهم و نقش می تواند در ...

این پژوهش به دنبال ساز و کار فعالیت و نقش زنان در هشت سال جنگ ایران و عراق از منظر مولفه‌های نظریه کارکردگرایی بوده است. در این راستا از روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق با مطلعین کلیدی دوران جنگ استفاده شده است. در ارتباط با نوع نقش زنان در این دوره باید گفت تغییر الگوی نقشی گسترده‌ای در ارتباط با نقش زنان رخ داده است. غلبه الگوی نقشی کاملا مستقل، مدرن و خودکفا به طور کلی در روابط نظام‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کاملا مشهود است. آنچه در این میانه مهم به نظر می‌رسد، کار ...

این پژوهش که به منظور بررسی چگونگی بازنمایی زنان در سینمای ایران صورت گرفته است، با تحلیل محتوای بیست فیلم سینمایی در دو دوره ی ده ساله (75- 1366) و (85- 1376) سعی در مقایسه تطبیقی نحوه بازتاب زنان در آینه ی سینمای ایران داشته و مدعی است که می توان از طریق تکنیک تحلیل محتوا با تبدیل محتوای کیفی فیلم های مورد بررسی به داده های کمّی، به فهم نسبتاً دقیقی از ویژگی های فیلم ها رسید. پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن می باشد این است که با توجه به تفاوت فضای کشور در دو دوره ی ...