عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زنان دارای همسر معتاد اغلب مورد آزارهای جسمی و زبانی قرار می گیرند ، از اعتماد به نفس پایینی برخوردارند، دارای مشکلات شخصیتی و ارتباطی با دیگرانند ، مدیریت خشم نداشته ،دارای آشفتگی ارتباطی ، خشونت ، نشانگان افسردگی ، استرس واضطراب و فشارهای عاطفی هستند (محمدخانی 1387، نوری 1387، )یافته های منتج از این پژوهش ها حاکی از عدم پردازش مناسب این افراد به نقشی که در خانواده دارند ، عدم شناخت از احساسات و عواطف خویش ، پایین بودن اعتماد به نفس و ابراز وجود واختلال عاطفی است ،که از ...

موضوع آموزش زبان انگلیسی و کسب مهارت در آن همواره مورد توجه کارشناسان، خانواده ها و معلمان قرار داشته است. امروزه این مهم، با گسترش نیازها و تنوع کاربرد های آن، بیش از هر زمان دیگری به مطالعه و تحلیل نیاز دارد. بر اساس یک رویکرد فرهنگی- اجتماعی به آموزش و سواد، این مطالعه کیفی در پی آن است تا با شیوه قوم نگاری((ethnography، توصیف و تحلیلی از مجموعه فعالیت های آموزشی در خانه( (home literacy در انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در شش نفر از دانش آموزان دبیرستانی و خانواده هایشا ...

مطالعه حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بوده و به منظور بررسی رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری و عزت نفس دانش آموزان دوره راهنمایی بخش قطرویه شهرستان نی ریز مي‌باشد. گروه نمونه اين پژوهش با توجه به جامعه آماري که تعداد آنها 220نفر بود برطبق جدول مورگان 137نفر انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند و براي سنجش متغيرها نيز از 3 پرسشنامه « عملكرد خانواده» و پرسشنامه «پرخاشگري و عزت نفس» استفاده شد. تحليل نتايج نيز با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد بين عملكرد خانواده و ا ...

رشد 15% بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان خوی در مقایسه با سه سال گذشته و ناتوانی و یا شاید سهل انگاری خانواده ها و همچنین مسئولین ذی ربط در پیشگیری از جرم گرایی هر چه بیشتر آنها، لزوم بررسی و ریشه یابی علل بزهکاری در این شهرستان را موجب شده است . از آنجایی که خانواده های سالم این شهرستان ،توانسته اند با به کارگیری اصول اخلاقی و تربیتی ،موفق به تربیت فرزندانی سالم و غیر بزهکار شوند،سعی شده با بیان روشهای اتخاذ شده از سوی آنها،سایر خانواده های این شهر را با چگونگی رفتار بافر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گری جهت‌گیری هدف در رابطه‌ی بین انسجام و انعطاف‌پذیری خانواده و تاب‌آوری تحصیلی صورت پذیرفت. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 384 نفر (213 دختر و 171 پسر) از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان زرّین‌دشت بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های انسجام خانوادگی (سامانی، 1381)، انعطاف‌پذیری خانواده (شاکری، 1382)، جهت‌گیری هدف (الیوت و مک‌گریگور، 2001) و تاب‌آوری تحصیلی (مار ...

در این تحقیق موضوع عبارتند از مطالعه جامعه شناختی نقش خانواده بر گرایش کجروی نوجوانان با تاکید بر دانش آموزان مقطع متوسطه مناطق فقیر نشین، مرکزی و مرفه نشین تهران که با استفاده از نظریات دورکیم، نظریه همنشینی(پیوند) افتراقی، نظریه های جامعه شناختی، نظریه های بی سازمانی اجتماعی، مرتن نظریه ساخت اجتماعی و آنومی، پارسونز کنش اجتماعی و آنومی فرموله شده و سپس هدف اصلی عبارت است از بررسی و شناخت نقش خانواده بر گرایش کجروی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت انجام این تحقیق ب ...

در نگاهی به خانواده ی ایرانی در می یابیم که مرد سالاری به عنوان یکی از شاخص های اصلی ساختار حاکم بر آن بوده است.حال سوأل اصلی پژوهش این است که در خانواده های جامعه ماعوامل اصلی پیدایش مردسالاری چیست؟در جستجوی پاسخ به سوال مطرح شده از این فرضیه کمک گرفته شده است که فرهنگ مرد سالاری در خانواده ی ایرانی تحت تأثیر تمرکز منابع قدرت در دست مردان شکل گرفته است و چهار عامل عینی کنترل منابع قدرت در زمینه های بیولوژیکی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی در تفوق فرهنگ مرد سالاری بر خانواده های ایرا ...

هدف از این پژوهش بررسی نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان زیر 18 سال شهرستان لنگرود می باشد 8فرضیه و 8 سوال در این پژهش مطرح شده است و جامعه آماری شامل نوجوانان 18وزیر 18 سال است که درکانون بازپروری نوجوانان شهرستان لنگرود بسر می برندو روش نمونه گیری به صورت تمام شماری است.در ضمن به توصیه استاد راهنما اعتبار این آزمون مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد.فرضیه های پژوهش شامل: 1- به نظر می‌رسد بین سن و نوع بزهکاری رابطه وجود دارد. 2- به نظر می‌رسد بین جنس و نوع بزهکاری رابطه وجود ...

رساله حاضر مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که فصل اول با عنوان کلیات، به منزله مقدمه پژوهش حاضر می‌باشد، در فصل دوم و سوم، با توجه به این که در عنوان تحقیق، زمینه‌ها و کارکردهای عاطفی تحکیم خانواده نیز بیان شده بود به دو زمینه نظیر عوامل عاطفی و موانع عاطفی در تحکیم خانواده اشاره شده است. فصل دوم، مباحثی همچون سنخیت در ایمان، تعهّد به میثاق غلیظ، تأمین نیازهای جنسی زوجین، عمل به معروف از ناحیه مرد و قوامیّت وی پرداخته شده و بعد از آن به نقش محوری زن در صالح بودن و قانت بودن و حاف ...