عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از کارکردهای اصلی ازدواج، تشکیل خانواده است و خانواده همواره به عنوان مهمترین سیستم انسانی مورد توجه قرار گرفته است. حفظ ثبات و آرامش پایدار و شادکامی موجود در روابط زناشویی همواره از مسائل عمده و مطرح در بین زوجین و زوج درمانگران بوده است. بدین خاطر هدف اساسی پژوهش حاضر تعیین تفاوت متغیرهای سبک دلبستگی، نوروزگرایی و نقشهای جنسیتی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی در دو گروه عادی و در آسه طلاق بوده است . به این منظور 302 نفر آزمودنی (182نفر به عنوان نمونه گروه در آستانه ...

هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دارای نقش های جنسیتی مردانه،زنانه،دوجنسیتی و نامتمایز است.به این منظور از میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان تعداد 250 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است و از پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرش نسبت به ازدواج هیل استفاده شده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها برای سوال های پژوهشی از روش توصیفی و روش T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس دو طرفه و هم چنین آزمون دانک ...

پژوهش حاضر با هدف مشاوره گروهی شناختی - رفتاری بر رضایتمندی جنسی و خودپنداره جنسی بانوان صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش ،زنان مراجعه زنان مراجعه به مراکز مشاوره خصوصی شهر تهران ، سال 1390 که جهت درمان اختلال عملکرد جنسی به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند،است .حجم نمونه 30 نفر که به صورت تصادفی از بین کلیه زنانی که کمتر از نمره 1 در خرده مقیاس رضایتمندی جنسی پرسشنامه انریچ و پرسشنامه چند جنبه ابزار مورد استفاده خرده مقیاس رضایتمندی جنسی انریچ و پرسشنامه چند جنبه جنسی فی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه نقش های جنسیتی با تاب آوری و خودکارآمدی ریاضی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان سقز بود و نمونه تحقیق با حجم 200 نفر (100 نفر دختر و 100 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه: نقش جنسیتی «بم» و مقیاس تاب آوری «کونور و دیویدسون» و مقیاس خودکارآمدی ریاضی «قنبرزاده» استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی ...

هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل مفاهیم نقش زن و مرد(gender roles) و معکوس شدن این نقشها (gender reversals) در دو اثر رومئو و ژولیت شکسپیر و لیلی و مجنون نظامی می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه ای نشان می دهد که، با وجود تفاوت در سبک، فرهنگ، زمان و ژانربین دنیای رومئو و ژولیت و لیلی و مجنون، هر دو جوامعی مردسالارانه می باشند که در آن ها شخصیت های اصلی هر دو اثر، رومئو، ژولیت، لیلی و مجنون، به چالش نظام مردسالاری جوامع خود می‌پردازند. روابطی که بر اساس برابری و احساسات م ...

جنسیت موضوع مهمی است که امروزه مورد توجه محققان حوزه‌های مختلف قرار گرفته است. جنسیت در شکل‌گیری احساسات، افکار، رفتار‌ها و کنش‌های ما با یکدیگر نقش کلیدی ایفا می‌کند. هویت جنسیتی به‌ویژه در کودکی از طریق فرآیند جامعه‌پذیری شکل می‌گیرد. داستان‌ها نقش موثری در انتقال فرهنگ، جامعه‌پذیری و نقش‌پذیری کودکان دارند. نقش جنسیتی از مهم‌ترین نقش‌هایی است که کودک باید در زندگی بیاموزد و آثار داستانی در تثبیت نقش جنسیتی موثر است. جمله‌هایی که درباره‌ی جنسیت در هر متن به کار می‌رود، به ط ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم تعارض نقش جنسیتی مرد بر افسردگی، عزت نفس و رضایت زناشویی زن با میانجی‌گری انتقاد شوهر در زوج‌های مناطق شهرداری شهر اهواز می‌باشد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 300 زوج بود که از بین زوج‌های 4 منطقه‌ی شهرداری شهر اهواز با روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تعارض نقش جنسیتی مرد، پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک (BDI-13)، مقیاس فرم کوتاه رضایت زناشویی، عزت نفس روزنبرگ و انتقاد زناشویی ...

امروزه، نه تنها شاهد حضور پررنگ زنان در رشته های مختلف ورزشی می باشیم بلکه ورزش زنان در رشته های مختلف در حال گسترش نیز می باشد و تنها به فعالیت های سنتی و هنجار و متداول برای آنان که فقط شامل شنا، گلف و تنیس بوده ختم نشده است. امروزه ما شاهد حضور زنان در فعالیت های ورزشی مانند فوتبال ، بوکس، کشتی و ... می باشیم که از آن ها به عنوان فعالیت های سنتی مردانه نام برده می شد. اما مسئله ای که در این جا مطرح می شود، تفاوت های اخلاقی، ظاهری و برخوردی است که در ادامه حضور جدی و دنباله ...

برابری جنسیتی یکی از مباحثی است که در علوم اجتماعی امروز از اهمیت ویژه ای برخودار است . در این که زنان و مردان از لحاظ بیولوژیک و جنسی با هم متفاوتند ، اختلاف نظری وجود ندارد . آنچه که مورد اختلاف است ، مفهوم جنسیت می باشد . یعنی نقشی که جامعه برای هر جنسی قایل است . تقریباً در تمامی جوامع زنان نقشی فرودست تر از مردان دارند . مسئله ی اصلی پژوهش حاضر سنجش میزان اعتقاد به برابری زن و مرد و عوامل موثر بر آن در بین دبیران زن شهرستان اسلام شهر می باشد . روش پژوهش ، روش پیمایشی و ...