عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعارض نقش جنسیتی و عامل‌های آن، با ابعاد و مولفه‌های شخصیت در مردان، در چارچوب مدل هفت‌عاملی شخصیت بود. در اجرای پژوهش، از 250 نفر از مردان دانشجوی دانشگاه‌ علوم بهزیستی و توانبخشی، و دانشگاه تهران، خواسته شد تا پرسشنامه‌ای شامل مقیاس تعارض نقش جنسیتی، و نسخه بازنگری‌شده پرسشنامه مزاج و منش (TCI-R) را تکمیل نمایند، که در نهایت، 190 نفر از دانشجویان مذکور، پرسشنامه را به طور صحیح تکمیل نمودند. بخش اعظم این دانشجویان، مجرد، در دامنه سنی 20 تا 30 ...

زنان در مسیر توسعه، خواهان ورود بیشتر به عرصه اجتماع و تجربه نقش‌های مدرن و رهایی از چارچوب نقش‌های سنتی بوده‌اند. با وجود افزایش سطح تحصیلات و توانمندی‌های زنان در عرصه‌های شغلی و اجتماعی، نقشهای سنتی آنان (به ویژه خانه‌داری و بچه‌داری) هم‌چنان بر دوش آنان سنگینی می‌کند. حاصل انجام کلیه وظایف مربوط به نقش‌های مدرن و سنتی، برای زنان شاغل، می تواند خستگی، فرسایش و احساس ناکامی و یا در روابط زناشویی منجر به تنش‌های ارتباطی و مشاجرات خانوادگی باشد.در این تحقیق که بر روی زنان 2 ...

هدف از مطالعه حاضر مقایسه نقش جنسیتی ورزشکاران زن شرکت کننده در ورزش های زنانه و مردانه بر اساس مدل متنی می باشد. نقش جنسیتی رفتارهای آموخته شده ای است که در جامعه، شرایطی را فراهم می سازد که فعالیت ها، وظایف و مسئو لیت هایی را نسبت به زنان و مردان تعیین می کند. ورزش‌های مناسب برای زنان معمولا بوسیله ی سدی بین دو رقیب، اعمال زور بوسیله ی یک جسم سبک و غلبه بر مقاومت اجسام بسیار سبک مشخص می شوند، در حالیکه ورزش‌هایی که با سطوح بالایی از برخورد با حریف در ارتباط هستند، برای مر ...

هدف این پژوهش بررسی تمایزات نسلی باورهای نقش های جنسیتی در زنان و ارتباط آن با انتظارات، سازگاری و تعارضات زناشویی بود. با توجه به هدف، روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و علی مقایسه ای بود. از کل جامعه پژوهش که زنان شهر کاشان بودند، از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 312 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 96 نفر جوان، 168 نفر میانسال و 48 نفر بزرگسال بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه نگرش نسبت به طرحواره جنسیتی نقش زنان، مقیاس سازگاری زناش ...

در حالیکه مطالعات در حوزه تعلیم و تربیت، زبانشناسی، جامعه شناسی زبان، و تجزیه و تحلیل کلام بر اهمیت نقش جنسیت در تعاملات زبانی تاکید می کند، تنها مطالعات کمی در یادگیری زبان به بررسی نقش جنسیت بر تعاملات زبانی فراگیران زبان انگلیسی پرداخته است. بنا بر این مطالعات تفاوتهای عمده ای میان تعاملات زبانی خانم‌ها و آقایان در گروه‌های یکسان و غیر یکسان وجود دارد. لذا مطالعه حاضر به بررسی نقش جنسیت در تعاملات زبانی 2گانه و چگونگی تأثیرآن بر امکان اتفاق خصوصیات تعاملات زبانی پرداخته ا ...

در طول تاریخ ادبیات تبلیغات اینترنتی، مطالعات بسیاری در زمینه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی با هدف توسعه دانش و ادارکات افراد در ارتباط با نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی انجام گرفته است. با این وجود مطالعات کمی برای بررسی نقش تعدیلگر جنسیت بر شکل گیری نگرش کاربران صورت گرفته است. بر این اساس، این پژوهش جهت بررسی تاثیر ارزش تبلیغات اینترنتی بر نگرش کاربران با توجه به نقش جنسیت در دانشگاه فردوسی مشهد با اقتباس از مدل سان و همکاران ...

پژوهش حاصر در صدد است با رویکرد کیفی و تفسیرگرایی به مقوله بازنمایی زن در رسانه بپردازد. آنچه مسلم است اخبار رسانه‌ها خواه نهان و خواه آشکار مملو از گفتمان‌های جنسیتی هستند. دلالت‌های ضمنی و صریح اخبار بر کلیشه‌های جنسیتی و بازتولید مکرر آن توسط نهادهای فرهنگی به خوبی بیانگر این است که رسانه‌های گروهی در هر جامعه متأثر از فرهنگ همان جامعه‌اند، اما در روند باز تولید فرهنگی، قادر به گزینش نیز هستند. گزینش اینکه چه عناصری از فرهنگ را به چه نحو انتقال دهند. در عین حال واکاوی پروس ...

زیبایی زنان از سوی گروههای مختلف به صورتهای متفاوتی معنا شده است . مفاهیم زیبایی و آرایش در جامعه ی معاصر پیوند تنگاتنگی با جنسیت پیدا کرده است . در این پژوهش به دنبال این مسله بوده ایم که معنای زیبایی را در قالب بررسی فرهنگ زیبایی در زندگی روزمره ی زنان از دیدگاه خود زنان دریابیم .یکی از مسائل مطرح شده در حوزه زیبایی زنان ، آرایش صورت است که امروزه در بین زنان عمومیت و رواج زیادی یافته است. پژوهش حاضر در پی مطالعه آرایش زنان و نقش آن در زندگی اجتماعی آن ها است. این مطالعه ب ...

ارزیابی‌های اخیر حاکی از این واقعیت است که علی‌رغم تمامی تلاشهای ملی و بین‌المللی برای درک و کاهش فقر، موفقیت کمی در محدود کردن شکاف جنسیتی حاصل شده است. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که فقر، جنبه جنسیتی دارد و این استنباط وجود دارد که فقر در قالب یک شکل زنانه، در حال افزایش است. چرا که نسبت زیادی از فقرای جهان را زنان تشکیل می‌دهند و از این رو، چهره‌ی فقر بیشتر از آنکه روستایی باشد، زنانه است. در دهه‌ی اخیر مطالعات تجربی زیادی در مورد وضعیت نامناسب زنان صورت گرفته است، اما با ...