عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش زنان به نابرابری جنسیتی میان دو قوم کُرد و غیر کُرد انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان 20 تا 50 سال کُرد و غیرکُرد می‌باشند و حجم نمونه پژوهش به شیوه خوشه ای طبقه ای تصادفی بر اساس جنسیت زن 300 نفر که از این تعداد 150 نفر کُرد و 150 نفر غیرکُرد انتخاب شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه عقاید قالبی جنسیتی ،پرسشنامه ایدئولوژی مردسالار ،پرسشنامه نقش جنسیتی، پرسشنامه جامعه ...

هدف این پژوهش بررسی تفاوت نگرش نسبت به ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دارای نقش های جنسیتی مردانه،زنانه،دوجنسیتی و نامتمایز است.به این منظور از میان دانشجویان دانشگاه هرمزگان تعداد 250 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیده است و از پرسشنامه نقش جنسیتی بم و مقیاس نگرش نسبت به ازدواج هیل استفاده شده است.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها برای سوال های پژوهشی از روش توصیفی و روش T-Test و تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل واریانس دو طرفه و هم چنین آزمون دانک ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه نقش های جنسیتی با تاب آوری و خودکارآمدی ریاضی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرستان سقز بود و نمونه تحقیق با حجم 200 نفر (100 نفر دختر و 100 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه: نقش جنسیتی «بم» و مقیاس تاب آوری «کونور و دیویدسون» و مقیاس خودکارآمدی ریاضی «قنبرزاده» استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی نقش های جنسیتی دربین قومیت های مختلف و دوگروه مذهبی (شیعه و سنی)و همچنین سنین مختلف درشهرستان بجنورد انجام شده است. روش مطالعه، پیمایشی و جامعه آماری مردان و زنان 15 سال به بالا شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی مشتمل بر پنج گروه قومی (تات، ترک، ترکمن، کرد، فارس) و دو گروه مذهبی (شیعی و سنی)می باشند.در بین سنین مختلف نسبت به نگرش به نقش های جنسیتی تفاوت معناداری یافت نشد. ...
نمایه ها:
قومیت | 
مذهب |