عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه‏، خانواده‌ای نا متناهی از خم‌های بیضوی پارامتری وابسته به ‏‏میدان‌های ساده درجه 3 را مورد‎ مطالعه قرار می‌دهیم. اگر رتبه چنین خم‌هایی برابر 1 باشد‏، ساختار گروهی و نقاط صحیح این خم‌ها را پیدا می‌کنیم. هم‌چنین نتایج مشابهی برای زیر خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های با رتبه 2 بدست می‌آوریم. این کار یعنی تعیین ساختار گروهی و یافتن نقاط صحیح برای اولین بار روی خانواده‌ای نامتناهی از خم‌های بیضوی از رتبه 2 انجام شده است. ارتفاع کانونی ابزار اصلی ما برای این مطالعه اس ...