عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وقتی که دو گاز مختلف که از نظر شیمیایی بر هم بی‌اثر بوده و درجه حرارت و فشار آنها یکسان باشد در هم نفوذ کنند تغییر درجه حرارت گذرائی ایجاد میگردد. این پدیده را که در سال 1872 توسط دوفر کشف گردید را اثر حرارتی نفوذ یا اثر دوفر می‌نامند. بامطالعه اثر حرارتی نفوذ می‌توان اطلاعاتی در مورد ضریب نفوذ حرارتی بدست آورد. ضریب نفوذ حرارتی بعلت حساسیت فوق‌العاده‌اش با بر هم‌کنش یک خاصیت مهم برای تحقیق در زمینه کانون نیرو می‌باشد. در این تحقیق مخلوطهای گازی O2-N2O, O2-CO2, N2-N2O, N2-C2O ...

هدف از این طرح مطالعه تئوری و آزمایشی نفوذ گازها با تولید حرارت (اثر دوفر) در دماها و فشارهای مختلف است . نفوذ حرارتی به دو دلیل مورد توجه است . اول اینکه این اثر خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته، دوم اینکه اندازه‌گیری آن باعث اطلاع در مورد ضریب ترانسپورتی، خصوصا فاکتور نفوذ حرارتی می‌شود. ...

در تحقیقات انجام شده در این رساله به منظور محاسبه و بررسی عامل نفوذ حرارتی، هدایت گرمایی و شارهای گرما، الگوریتم جدیدی از دینامیک مولکولی غیر تعادلی را توسعه دادیم . این الگوریتم برپایه روشی است که اخیرا"هافسجولد تحت عنوان الگوریتم HEX بکار برده شده است ، که در آن شار گرمایی ثابتی به دیواره‌های جعبه شبیه‌سازی اعمال می‌شود و سپس در هر گام زمانی گرادیانهای غلظت و دما محاسبه می گردند. مطالعات انجام شده این امکان را فراهم می‌سازد که بتوانیم اثرات پارامترهای پتانسیل بین مولکولی را ...

عامل نفوذ حرارتی در مخلوطهای دوتایی سیالات دواتمی-دواتمی و دواتمی - تک اتمی غیر قطبی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی محاسبه و حساسیت آن به پارامترهای ناهمگنی پتانسیل بین مولکولی، نسبت جرمی اجزای مخلوط ، نسبت ممان اینرسی دوگونه و پارامترهای پتانسیلی لنارد- جونز مورد بررسی قرارگرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد وقتی که با افزایش طول پیوند در مخلوط‌های دواتمی-دواتمی اثرناهمگنی پتانسیل بین مولکولی افزایش می‌یابد، عامل نفوذ حرارتی بیشتر می‌گردد. ...

اختلاط و جداسازی یکی از بزرگترین مشکلات صنایع سیمان، داروسازی و ... بوده و تنها روش موجود برای بررسی چنین سیستمهای پر ذره‌ای عبارتست از بهره‌گیری از روشهای مکانیک آماری و تئوری جنبشی گازها که همچنین قابل تعمیمی به مخلوطهای غیرگازی می‌باشد. در این کار معادله تعمیم یافته بولتزمن از طریق یک روش مجانبی که اولین بار توسط انسکاگ ارائه شده است ، تا مرتبه دوم تقریب اختلالی برای یک مخلوط دومولفه‌ای از ذرات سغت کروی الاستیک حل شده و تابع توزیع بدست آمده برای استخراج عبارت تحلیلی ضرایب ...
نمایه ها:
مخلوط | 
جریان | 
 
شرار دایزینگ پوشش آلیاژی آهن - روی است که بروش نفوذی ایجاد شده است . کاربرد عمده این پوشش افزایش مقاومت بخوردگی قطعاتی است که محتاج دقت ابعادی بالا و در عین حال حفظ خواص مکانیکی هستند. طریقه عمل شباهت زیادی به روش سمانتاسیون بسته‌ای دارد. در این تحقیق از ترکیب پودری مختلف ، زمان و دماهای گوناگون در دو روش شرار دایزینگ ثابت و دوار استفاده شد. پس در هر مورد بررسیهای متالوگرافی، میکروسکوپ الکترونی، ضخامت‌سنجی، بررسی کیفیت پوشش ، آنالیز XRD و ... صورت پذیرفت . در مواردی از این پر ...