عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 101

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان ‌نامه به مطالعه نظریه اطلاعات کوانتومی و درهم‌تنیدگی کوانتومی در اپتیک کوانتومی پرداخته می‌‌شود. الکترودینامیک کوانتومی کاواک را معرفی کرده و اندرکنش آن را با اتم‌های چند ترازی با میدان الکترومغناطیس در کاواک اپتیکی بررسی می‌کنیم. پدیده‌های همانند به ‌دام انداختن یون‌‌ها به ‌صورت خطی و پدیده تشدید مغناطیسی که برای طراحی کامپیوترهای کوانتومی اهمیت دارند مطالعه می‌شوند. سپس تقابل اتم‌ها با کاواک اپتیکی را بررسی می‌کنیم و روش‌های مختلفی را برای حالت‌های در هم تنیده ...

در این پایان نامه، با استفاده از معیارهای مختلف درهمتنیدگی به مطالعه سامانه های دوکیوبیتی خواهیم پرداخت و سپس از طریق حالت های همدوس، نتایج به دست آمده را به حالت های غیر متعامد تعمیم خواهیم داد. در ابتدا با استفاده از روش ارائه شده توسط ووترز و هیل که منجر به معرفی معیار تلاقی می شود، به مطالعه درهمتنیدگی سامانه ای خواهیم پرداخت که حاوی دو زیر سامانه دو کیوبیتی می باشد، سپس با استفاده از روشی ابداعی تمام نتایج به دست آمده از طریق روش ووترز و ...

درک کنونی ما از منشأ ساختار این است که آن از بذرهای کوچک اختلالات سرچشمه گرفته است، که با زمان رشد کرده و تشکیل تمام ساختارهای مشاهده در جهان را می دهدند. در واقع، زمانی که در ناحیه تسلط ماده قرار می گیرد ناهمگنی های چگالی اولیه بوسیله گرانش تقویت شده و رشد می کند تا تبدیل به ساختارهایی شوند که امروزه در جهان می بینیم. اما برای اینکه شکل گیری ساختار از طریق ناپایداری گرانشی رخ دهد، باید افت و خیزهای کوچکی در مقیاس های طول فیزیکی، از قبل موجود بوده باشند. در مدل بیگ بنگ استان ...

از آغاز پیدایش مکانیک کوانتومی، همواره چگونگی ارتباط بین دنیای کلاسیک با دنیای کوانتومی مورد توجه بسیاری از ریاضی فیزیکدانان واقع شده است. نظریه های متعدد کوانتش، ثمره ی تلاش های مستمری است که در جهت درک رابطه ی این دو حوزه انجام شده است. ضرورت وجود نظریه های کوانتش از این بابت است که اولال مکانیک کوانتومی بدون مکانیک کلاسیک نه قابل درک است نه قابل صورتبندی، ثانیاً، عدم سازگاری نظریه ی کوانتومی با رکن دیگر فیزیک مدرن، نسبیت عام، لزوم بازنگری عمیق تری در صورت بندی کوانتومی سام ...

مقدماتی از مکانیک کوانتم و ابزارهای ریاضی بیان می‌شود که به عنوان پیش نیازی برای مطالعات بعدی استفاده می‌شود. سپس درهمتنیدگی، همبستگی کوانتمی و کلاسیکی معرفی می‌شود. در ادامه بعضی از معیارها و مقیاس‌های درهمتنیدگی معرفی و با یکدیگر مقایسه می‌شود. همبستگی کلاسیکی و کوانتمی و مقایسه آنها با درهمتنیدگی موضوع دیگری است که به آن پرداخته خواهد شد. بخش اصلی این رساله مربوط به تحول زمانی درهمتنیدگی، همبستگی کلاسیکی و کوانتمی است. به عنوان یک نتیجه از این مطالعات نشان داده خواهد شد که ...

کاربردهاي موفقيت‌آميز الگوهاي جبري در مکانيک کوانتومي مسير نويني به سوي درک ماهيت فيزيکي سامانه‌هاي بس‌ذره‌اي گشوده است. در دو دهه‌ي اخير، برخي ساختارهاي جبري نامتعارف که اساساً با نظريه‌ي پراکندگي کوانتومي وارون و الگوهاي حل‌پذير مکانيک آماري ارتباط دارند در عرصه-هاي مختلف فيزيک، همچون نظريه‌ي ميدان‌هاي کوانتومي، اپتيک کوانتومي، فيزيک ماده چگال و فيزيک هسته‌اي توجه فزاينده‌اي را به دليل کاربردهاي متنوع و گسترده به خود جلب کرده‌اند. ساختارهاي مزبور، که به جبرهاي تغيير شکل ياف ...

در نظریه اطلاعات، میزان دانسته‌هایمان از یک سیستم فیزیکی را اطلاعات می‌نامیم و نظریه‌ پردازان برای کمی‌کردن این عبارت از مفهوم آنتروپی استفاده کردند. اطلاعات می‌تواند کلاسیکی یا کوانتومی باشد. اطلاعات کلاسیکی توسط شانون و اطلاعات کوانتومی توسط نیومن کمی شد. حال یک سیستم دوقسمتی را در نظر می‌گیریم که زیرسیستم‌های آن با یکدیگر در ارتباط هستند. مقدار اطلاعات مورد نیاز برای ارسال کامل حالت سیستم به یکی از زیرسیستم‌ها را اطلاعات جزئی مشروط می‌نامند. تفاوت بین سیستم‌های کلاسیکی ...

درهم تنیدگی کوانتومی یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های غیر کلاسیک مکانیک کوانتومی است و اساس نظریه اطلاعات کوانتومی را تشکیل می دهد و در پردازش اطلاعات کوانتومی نظیر رمز نگاری کوانتومی و فرابرد کوانتومی مورد استفاده قرار می گیرد. ایجاد حالت های درهم‌تنیده کوانتومی از طریق گذار تحریکی بی دررو رامان (استیرپ ) که یکی از روش های ساده و موثر در اپتیک کوانتومی برای انتقال جمعیت در سیستم های سه ترازی ? گونه می‌باشد، امکان پذیر است. در این روش، انتقال جمعیت از تراز اول به تراز ...

مکانیک کوانتومی را نمی‌توان با نظریه متغیرهای پنهان موضعی توصیف کرد. در نظریه کوانتومی آزمون موضعیت بر نامساویهای بل‌گونه بنا شده است. نامساویهای بل، ترکیب خطی احتمالات توام در یک چیدمان آزمایشگاهی خاص می‌باشند که به یک کران بالا و یک کران پایین مقید شده‌اند. در سالهای اخیر نامساویهای بل، بیشتر مورد توجه بوده‌اند، زیرا آرتور ایکرت در [32] نشان داده است که این نامساویها را می‌توان برای ایجاد توزیع کلید کوانتومی ایمن استفاده کرد. جالب‌تر این است که حتی اگر مکانیک کوانتومی صحیح ...