عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مدل استاندارد ذرات بنیادی به دلیل مکانیزم GIM بر هم کنش های جریان خنثی به دلیل تغییر طعم (FCNC) کوارک تاپ در سطح درختی وجود ندارند و فقط در حلقه ها دیده می شوند . بنابر این مشاهده هر فرآیند FCNC کوارک تاپ یک شاهد برای وجود مدلی ماورائ مدل اساندارد ذرات بنیادی است . مدل هایی مانند MSSM , Technicolor ماورائ مدل استاندارد ذرات بنیادی وجود دارند که در آنها نیز پدیده FCNC در سطح نمودارهای درختی وجود ندارد و در سطح تک حلقه به بالا رخ میدهد .در این طرح ما سهم تک حلقه را در جفت ش ...

یکی از مهمترین پارامترهای مدل استاندارد ذرات، جرم کوارک های سنگین است. روش های مختلفی برای محاسبه جرم وجود دارد که روش QCD sum rule یکی از موفقترین ها است. در این روش پارامترهای نظری با استفاده از یک انتگرال پراکندگی به سطح فیزیکی مربوط می شوند و به این ترتیب می توان پارامترهایی مثل جرم را محاسبه کرد. در محاسبات اخیر جرم با استفاده از QCD sum rule ، روش پربند بهینه با مقیاس باز بهنجارش وابسته به انرژی، به عنوان یکی از روش های موثر در خطای جرم مورد توجه قرار گرفته است. در روش ...

در این رساله، با کمک کامل‌ترین و جدیدترین داده‌های تجربی پراکندگی ناکسشان ژرف، آنالیز ‎QCDتابع ساختار پروتون( ‎F p2(x,Q2در تقریب ‎NLO‎ ارائه می‌گردد. سهم کوارک‌های سنگین در تابع ساختار پروتون، ‎F 2i(x,Q2)‎ ‎i=c,b‎، در رهیافت موسوم به تعداد طعم ثابت ‎(FFNS)‎ که سازگاری بسیار خوبی با داده‌های طعم‌های سنگین دارد، به این آنالیز اضافه شده است. طیف گسترده‌ای از داده‌های تجربی پراکندگی ناکسشان ژرف ‎(NC DIS)‎ برای استخراج توابع توزیع پارتونی ‎KKT/KKTC‎ مورد استفاده قرار گرفته‌اند ...

در این پایان در مورد بر هم کنش های ضعیف ذرات و پارامتری کردن استاندارد آنها تحقیق کردیم. عملگرهای Q_1 تا Q_10 را در بسط عملگرها در واپاشی های ضعیف مورد استفاده قرار دادیم. هامیلتونین موثر ضعیف را در مورد واپاشی های مزون B و مزون K مورد استفاده قرار دادیم. ضرایب ویلسون مربوط به آنها را محاسبه و در مورد چندین واپاشی بکار برده ایم و سپس تئوری موثر کوارک سنگین را مطالعه و حالتهای مختلف را برای مزونهای سنگین کوارک B مورد استفاده قرار دادیم. ...

دراین پژوهش واپاشی های B→PV با استفاده از روش فاکتور کردن QCD مورد بررسی قرار گرفته اند ، که P یک مزون شبه نرده ای و یک مزون برداری است. روش فاکتور کردن QCD عمومی ترین روش برای بررسی واپاشی هایV مزون B است. در این روش دامنه واپاشی به ضرب دو عنصر ماترسی تبدیل می شود. سپس این دو ماتریس بصورت حاصلضرب فرم فاکتور در ثابت واپاشی بیان می شود. با وارد کردن تصحیحات توانی نابودی پنگوئنی ضعیف و تصحیحات توانی ضریب محدود رنگ دامنه، نسبت تناسب و عدم تقارن CP واپاشی B→PV در حد 3-پیچشی را ...

آزمایش برخورد دهنده یون‌های سنگین نسبیتی ، باعث تولید پلاسمای کوارک-گلوئون با ثابت جفت‌شدگی قوی می‌شود . روش کمی شناخته شده‌ای برای مطالعه پدیده‌هایی با جفت‌شدگی قوی در که در نظریه‌های اختلالی قابل رویت نیست، وجود ندارد . یک روش جدید برای مطالعه جنبه‌های مختلف تناظر است . این تناظر در نظریه‌های پیمانه‌ای با جفت‌شدگی قوی که نظریه اختلالی در آن کاربرد ندارد استفاده می‌شود . در این پایان نامه از این روش استفاده کرده و مسأله پتانسیل کوارک-پادکوارک در پلاسمای کوارک گلوئون و خل ...

در سال های اخیر نشان داده شده است که در اثر برخورد یون های سنگین نسبیتی در برخورد دهنده ی بزرگ هادرونی LHC وRHIC پلاسمای کوارک گلوئون با ثابت جفت شدگی قوی تولید می شود. از آن جا که ثابت جفتیدگی قوی است نمی توان از روش های اختلالی برای مطالعه این محیط استفاده کرد. یکی از روش های جدید برای مطالعه ی فیزیک این محیط استفاده از دوگانگی AdS/CFT است. در این پایان نامه از این روش استفاده کرده و مسأله حرکت شتابدار کوارک سنگین در پلاسمای کوارک گلوئون و خلأ بررسی می شود. برای مطالعه ی ...

راه کارهای مختلفی برای برآورد وقوع رویدادها جهت تولید آخرین نسل از باریون های مدل استاندارد وجود دارد. به خاطر اهمیت مطالعه ی این حالت ها و پایایی روش برودسکی - لپج ما نگاهی به تولید ترکشی باریون های یک طعم و دو طعم سنگین داریم. و با استفاده از مدل کوارک – دوکوارک باریون ها نگاهی به تولید ترکشی حالات شناخته شده ی Ʌb و Ʌcمی پردازیم و توابع ترکش آن ها را محاسبه می کنیم. در این فرآیند ما فرض می کنیم که کوارک های سبک یک دوکوارک اسکالر تشکیل می دهند و به کوارک های b و c در فرآی ...

بدنبال کشف کوارک چارم و یا افسون، مزون‌های حاوی کوارک پنجم نیز کشف گردید. حلقه گمشده تقارن گلاشو با کشف کوارک ششم بنام کوارک سر (Top) کامل گردید. کشف هر کوارک به معنای کشف بیشتر ذرات حاوی این کوارک‌ها می باشد که بسرعت رو به افزونی گذاشت. از همان ابتدا و با ارائه مدل کوارکی گلمان – نیشیجیما، تلاش برای طبقه بندی ذرات آغاز گردید. با داشتن سه کوارک بالا، پایین و شگفت و خواص تقارنی گروه(3)SU، شناسایی و طبقه بندی ذرات حاوی این سه کوارک می تواند صورت گیرد. چنانچه بخواهیم طبقه بندی ...