عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جنگ یکی از پدیده‌های مهم اجتماعی است که آثار و تبعات کمابیش یکسانی در جوامع انسانی دارد وهرگز نمیتوان منکر پیامدها یا تفاسیر مختلف از این پدیده، در پرتو ارزش‌ها و انگیزش‌های فرهنگی تاریخی این رخداد شد. تفاسیری که با توجه به بافت اجتماعی و باورهای گروه‌های وابسته به ایدئولوژی خاص در این حوزه ظهور و بروز می‌یابد و تا سال ها بعد از آن در قالب متون تاریخی و ادبی باز تولید می‌شوند. ادبیات داستانی حوزه‌ی دفاع مقدس، یکی ازعرصه‌های فعال در بازنمود این پدیده‌ی اجتماعی است. این آثار ب ...

هدف از پژوهش حاظر بررسی عوامل مالی موثر بر مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های بازآفرینی در بافت فرسوده شهرکرد می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی و همچنین ابزار مصاحبه و مشاهده میدانی می‌باشد. و با استفاده از روش گراندد تئوری(نظریه زمینه ای) داده ها تجزیه و تحلیل شدند. جامعه نمونه شامل22 نفر از سه بخش، مسئولین دولتی (8 نفر) در زمینه بافت فرسوده شهرکرد ، سرمایه گذاران (6نفر) و ساکنین بافت فرسوده (8نفر) می‌ب ...