عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رویکرد فرهنگی به برنامه درسی در پی مطالعه عقاید اساسی درباره فرایند یاددهی-یادگیری است به گونه ای که در محیط یادگیری الکترونیکی، شامل معانی ذهنی مشترک افراد درباره فرایند یاددهی-یادگیری الکترونیکی می باشد. این پژوهش درصدد فهم فرهنگ برنامه درسی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران است. در این راستا، دو پرسش اصلی مورد بررسی قرار گرفت: فرهنگ برنامه درسی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های ایران چه ویژگی هایی دارد؟ فرهنگ شناسایی شده، چه دلالت هایی برای حوزه برنامه درسی دارد؟ ای ...

مسئله پوشش جوانان علی‎رغم چالش‌هایی که درباره آن وجود دارد، مسئله‌ای است که آنها درباره آن اندیشیده و بدین ترتیب به تفسیر آن می‌پردازند. در این پژوهش با استفاده از روش نظریه مبنایی و مصاحبه با 22 نفر از جوانان دختر و پسر شهر تهران، با تیپ‌های مختلف پوشش، به شیوه‌های فهم و تفسیر پوشش از دید جوانان پرداخته شده است. برای این منظور محقق درصدد پاسخگویی به سوال‌هایی از قبیل چگونگی طبقه ‌بندی پوشش از دید جوانان، وجه اشتراک این طبقه ‌بندی‌ها و سرانجام به نحوه تفسیر قواعد فرهنگی از س ...

با توجه به اینکه نظام اداری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشورها به شمار می آید و از سویی مدیریت اثربخش نیز شاه کلید یک نظام اداری توسعه یافته تلقی می شود، توجه به مقوله شایستگی های مدیریتی به منظور ارتقای سطح اثربخشی، در کانون برنامه های تحول در نظام اداری، جای خواهد داشت. بنابراین، به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع و همچنین بنا به علاقمندی و تجربه پژوهشگر در حوزه نظام اداری، این مطالعه با محوریت این پرسش که: « مدیران دولتی اثربخش در سازمان های بخش دولتی ایران، دارای چه مجمو ...

مطالعات بین المللی سه دهه اخیر در مدیریت منابع انسانی نشان‌دهنده رشد چشم گیر در جلب ‌توجه و نگرانی هایی از جانب دست‌اندرکاران سازمانی و دانشوران کاربردگرا مدیریت منابع انسانی مبنی بر ادراک وجود و توسعه شکاف میان موضوعات و نظریات موردعلاقه و ترویج دانشوران (در آموزش و پژوهش‌های دانشگاهی) با مسائل، نیازها و اقدامات دست‌اندرکاران سازمانی مدیریت منابع انسانی بوده است. در این راستا با توجه به خلأ مطالعات دانشگاهی داخلی در مدیریت منابع انسانی درباره شناسایی، تبیین و مدیریت این شکاف ...

هدف اصلی آموزش پرستاری کمک به دانشجویان پرستاری است تا قادر به کسب مهارت بالینی و توانایی بکارگیری دانش همراه با نگرش ، در عملکرد پرستاری باشند .با توجه به پیچیدگی‌های فزاینده محیط‌های مراقبتی ، مدرسان پرستاری مسئول هستند، ازآمادگی فارغ‌التحصیلان برای ورود به عرصه وایفای نقش مناسب اطمینان یابند . زیرا هر گونه کاستی و نقصان در آموزش پرستاری تأثیر مستقیم بر دانش و مهارت بالینی و در نهایت سلامت افراد جامعه خواهد داشت. امروزه یکی از بزرگترین چالش‌‌‌های دانشکده‌های پرستاری تلاش ب ...

چکیده سبک زندگی در دنیای مدرن و متکثر فعلی نقش مهمی ایفا می‌نماید. پژوهش حاضر باهدف بررسی پویایی و چگونگی سبک زندگی دانشجویان، که در حال حاضر تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مطالعات فرهنگی جامعه در آمده، صورت پذیرفته است. از این رو این تحقیق، با استفاده از روش نظریه مبنایی، به توصیف و تحلیل جامعه‌شناختی سبک زندگی دختران دانشجو دانشگاه خوارزمی پرداخته و در پی ارائه توصیفی همه‌جانبه از آن بوده است. در این پژوهش کوشیده‌ایم با استفاده از تکنیک مصاحبه و مشاهده به صورت انجام م ...

در رساله حاضر دلالت ها یا معانی فرهنگی حاکم بر انتخاب پوشش های متنوع زنانه در فضای شهر تهران تشریح و تحلیل شده است. در این راستا چند پرسش مد نظر بوده است. اول آن که زنان با ظاهر شدن در کدهای مختلف پوششی به دنبال خلق چه معانی هستند؟ دوم آن که زنان در فرایند تولید معانی مورد نظر خود از چه استراتژی استفاده می ‌کنند؟ و در نهایت این که پیامدهای چنین انتخاب پوششی چیست؟ برای پاسخگویی به سوالات فوق از یک رویکرد پدیدار شناسانه و استقرایی مطابق با روش نظریه پردازی مبنایی استفاده شده اس ...

هدف اصلی این پژوهش، ارائه‌ی یک نظریه زمینه ای در رابطه با آگاهی زنان مدیر از ماهیت قدرت در نهادهای آموزشی بود. رویکرد اصلی در این پژوهش، کیفی و راهبرد آن نظریه‌ی مبنایی بود. با توجه به راهبرد مورد استفاده، مصاحبه نیمه ساختارمند با مدیران زن و در ادامه بامدیر مرد، معلمان زن ومرد و همچنین مردانی که زنان شاغل دارند، انجام شد. بعد از انجام مصاحبه‌ها و پیاده کردن تمامی جزئیات، کدگزاری آنها آغاز و به هر جمله معنادار یک کد باز اختصاص داده شد. سپس کدگزاری محوری و نهایتا کدگزاری گزی ...

مقدمه: ایمنی خدمات مادری و حفظ سلامت مادران و نوزادان در بخش زایمان که توسط ماماها و متخصصان زنان تامین می شود بسیار حائز اهمیت است. از آنجا که کار تیمی بر ایمنی مراجعان موثر است، هدف این مطالعه تبیین کارتیمی زایمان و فرآیند آن در بافتار موجود و ارائه مدل مناسبی برای طراحی و انجام مداخلات بهبود بخش بعدی در کار تیم زایمان است. روش: این مطالعه یک مطالعه کیفی با طراحی نظریه مبنایی با رویکرد هم ساخت گرایی است. نمونه گیری آن به صورت هدفمند بوده و تا اشباع نظری ادامه یافت. ۲۴ مصاحب ...