عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تنظیم هیجان و نظریه ذهن در دانش آموزان مبتلا به اضطراب اجتماعی و عادی صورت انجام گرفت. نوع پژوهش علَی – مقایسه ای است. برای این منظور 100 نفر دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و دانش آموزان عادی به شیوه خوشه ای چند مرحله برای جمع آوری داده ها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب اجتماعی، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه تنظیم هیجان، پرسشنامه نظریه ذهن استفاده شد. و نتایج با استفاده از تحلیل مانوا و تی تست مورد بررسی قرار ...

مقایسه نظریه ذهن و کنشهای اجرایی در افرادمبتلابه اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواسی-جبری و بهنجار چکیده مقدمه. هدف از پژوهش حاضر بررسی نظریه ذهن و کنش های اجرایی در افرادمبتلا به اختلالات وسواسی-جبری ، دو قطبی، اسکیزوفرنی و بهنجار بود. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای و نمونه آماری شامل 80 آزمودنی بود که از طریق نمونه گیری در دسترس و در4 گروه وسواس(20نفر) اسکیزوفرنی (20 نفر)، دوقطبی (20 نفر) و افراد بهنجار(20 نفر) انتخاب شدند. آزمودنی ها با استفاده از آزمون های باور ...

این تحقیق با هدف بررسی رابطه نظریه ذهن با عوامل فردی و خانوادگی در دانش آموزان دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی 8 تا 14 سال انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان عقب مانده ذهنی 8 تا 14 سال شهر تربت حیدریه تشکیل داده بود. با توجه به اینکه حجم جامعه 80 نفر بود کلیه افراد جامعه به شرط نداشتن معلولیت شنوایی، بینایی، اختلالات گفتار شدید و اُتیسم مورد بررسی قرار گرفتند. با حذف دانش آموزانی که اختلالات گفتار شدید و اُتیسم داشتند، باقیمانده جامعه (5 ...

عنوان: این تحقیق با هدف بررسی مقایسه رابطه شیوه‌های فرزندپروری با نظریه ذهن در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و عادی دبستانی آموزش و پرورش شهر بابل انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است.طرح پژوهش نیز از نوع مطالعات پیش بین است. جامعه آماری و روش نمونه گیری: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر و دانش‌آموزان عادی دبستانی آموزش و پرورش شهرستان بابل که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بودند، و مادرانش تشکیل می‌دادند. برای انتخاب ...

یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردی و درون فردی که از جایگاه مهمی در روان شناسی تحولی نگر برخوردار می باشد، شناخت اجتماعی است. طی دهه های اخیر بررسی علمی این نوع شناخت مورد توجه روانشناسان قرار گرفته و به بررسی سازه های آن پرداخته اند. نظریه ذهن مهم ترین مولفه شناخت اجتماعی و یک عمل شناختی است که گزارش نگرشهای گزاره ای، اسناد این نگرشها به دیگران و استفاده از آن برای توضیح و پیش بینی رفتار را مقدور می سازد و به عنوان مکانیسمی خاص جهت درک حالات درونی دیگران و پردازش حالات ذهن ...

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش باور کاذب بر اکتساب نظریه ذهن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر 8- 11 سال بود. طرح پژوهش از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. از تعداد 38 دانش آموز پسر کم توان ذهنی مدرسه استثنائی شهید علویان شهرستان گناباد تعداد 30 دانش آموز پس از اعمال ملاک‌های ورودی واجد شرایط ورود به مطالعه شدند (این دانش آموزان توانایی درک نظریه ذهن را نداشتند) و به صورت تصادفی پس از همتا سازی آماری بر حسب سن و هوش به ...

این پژوهش با هدف طراحی و آزمایش یک برنامه آموزش نظریه ذهن جهت تغییر کاردکرهای ذهنی (باور کاذب) کودکان درخودمانده 7-15 سال انجام شده است. پژوهش شامل یک پرسش کلی بود: آیا آموزش نظریه ذهن به کودکان درخودمانده تغییری در کارکردهای ذهنی(باورهای کاذب)آنان ایجاد می کند؟ آزمودنی های پژوهش شامل 14 کودک (2 دختر و 12 پسر) از بین کودکان درخودمانده مدارس استثنایی شهر تهران بودند که به شکل نمونه ای هدفمند انتخاب شدند. پس از اجرای پیش آزمون و همتاسازی برحسب سن، بطور تصادفی در دو گروه ...

صرع، تخلیه الکتریکی مغز و یک اختلال شایع پزشکی است. بیمار صرعی باورها و نگرش‌هایی در مورد خود شکل می‌دهد که از عقاید یک فرد عادی متفاوت است و این نگرش‌ها به وسیله تجارب منفی مربوط به ابتلا به صرع تقویت شده و منجر به سطوح بالای افسردگی و اضطراب مزمن می‌شود. هدف این مطالعه مقایسه انعطاف پذیری شناختی و نظریه ذهن و سیستم های مغزی - رفتاری در افراد مصروع و غیر مصروع بود. روش تحقیق حاضر، شبه تجربی می باشد. نمونه شامل 50 نفر از افراد مبتلا به صرع و50 نفر افراد عادی بود که به روش نمو ...

صرع، شایعترین بیماری عصبی در دنیا و اختلال مزمن و طغیان عمل مغزی است که به علت تخلیه الکتریکی نامتعارف نورون‌های مغز پیدا می‌شود. این بیماری مشکلاتی را در زمینه کفایت اجتماعی در ارتباط با اطرافیان و اختلالات روانی بویژه افسردگی و اضطراب بوجود می آورد و تأثیر مهمی بر فرآیندهای شناختی نرمال و رفتار فرد بیمار می گذارد. هدف این مطالعه مقایسه نظریه ذهن، ناگویی هیجانی و عملکرد اجرایی در افراد مصروع و افراد سالم بود. روش تحقیق حاضر، پس رویدادی (علی- مقایسه‌ای) می‌باشد. نمونه شامل 59 ...