عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رضایتمندی و انگیزش کارکنان در جهت بهره برداری بهینه از امکانات و سایر سرمایه های سازمانی از واقعیت های انکار ناپذیر هر سازمان می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انگیزش و رضایتمندی کارکنان حوزه مرکزی ناجا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. پس از مشخص شدن اهداف و سوالات پژوهش ، تعداد 359 پرسشنامه مشتمل بر 35 سوال که بر مبنای نظریه های انگیزش و رضایتمندی کارکنان تنظیم شده بود بین کارکنان سازمان به صورت طبقه ای توزیع گردید و 304 پرسشنامه جمع آوری شد ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نگرش به ریاضی و باورهای انگیزشی با نمره درس ریاضی و معدل کل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه انجام شد. به این منظور تعداد 120 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان پاکدشت بصورت روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه مجزا از هم: 1)پرسش نامه استراتژیهای انگیزش برای یادگیری پنتریچ و دی گروت (1990). 2)پرسش نامه دانش آموزی مرکز بین المللی روند مطالعات ریاضی و علوم (تیمز، 2003)، استفاده شد. برای ...

امروزه داشتن نيروي انساني ماهر و توانمند و در عين حال با انگيزه، منبع و ابزار اصلي تحقق اهداف سازمانها، چه سازمانهاي خصوصي و چه سازمانهاي دولتي محسوب مي‌شود. در سالهاي اخير، در بخش دولتي تلاش شده است تا با اصلاح قوانين اداري – مالي، ضمن به روز كردن اين قوانين با توجه به نيازهاي عصر حاضر و وظايف كنوني دولت، نتيجه اجراي آنها منجر به ايجاد انگيزه و رضايت شغلي در كارمندان و بهبودِ كارايي و اثربخشي براي سازمانهاي دولتي گردد. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثيرگذاري اجراي يكي از مهمتر ...

هدف پژوهش حاضرتبیین رابطه فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری باخشنودی شغلی کارکنان جهاد کشاورزی فارس در شهرستان شیرازبوده است. پژوهش از نوع توصیفی به روش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان جهاد کشاورزی فارس مستقر در شیرازمی باشد. که با استفاده از نمونه گیری تصادفی 170نفرانتخاب گردید. ابزار پرسشنامه توصیف رضایت شغلی اسمیت،کندال وهایلین(1969) بوده است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستدو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری قاسم زاده(1384) بوده است. واز روش آمار توصیفی میانگین وانحراف ا ...