عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله بررسی تطبیقی آراء اجتماعی فارابی و ابن خلدون با محوریت این پیشفرض که نظریات و شخصیت علمی دانشمندان همواره تحت تأثیر محیط فرهنگی و شرایط سیاسی – اجتماعی عصر آنان قرار دارد و هر دانشمند به نوعی می‌تواند محصول عصر، دوره و تاریخ جامعه خود باشد، بیان می‌کند که ابونصر محمد فارابی (339- 259 ه. ق) و عبدالرحمن محمدبن خلدون (808- 732 ه. ق) هر دو گرچه فاصله زمانی زیادی از یکدیگر دارند از بنیانگذاران اندیشه اجتماعی در تمدن اسلامی قلمداد می‌شوند. آثار اجتماعی فارابی کاملاً فلسفی، ان ...

روش شناسی بنیادین یکی از مبنایی ترین محورهای اصلی بومی سازی علوم انسانی است، که شناسایی آن به نحو دقیق و کاربردی از اهداف اصلی این نوشتار است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش بنیادین اندیشه اجتماعی علامه طباطبایی(ره) می پردازد، سپس با توجه به مجموعه اندیشه های اجتماعی گردآوری شده در آثار ایشان، روش ایشان برای ورود به این حوزه را عرضه می کند. روش شناسی بنیادین علامه(ره) با توجه به بنیان های فلسفی حاکم بر آن، به طور خلاصه روش شناسی مبتنی بر واقعیت گرایی توحیدی است ...

امروز واژه جهانی‌شدن به یک اصطلاح رایج در محافل علمی، دانشگاهی تبدیل شده است و در همه زمینه‌ها بویژه در رسانه‌ها، اقتصاد، سیاست و فرهنگ و علم و فناوری مطرح است، ولی نکته اساسی این است که این مفهوم به صورت یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر درآمده است. لذا جهانی شدن را باید پروژه‌ای به شمار آورد که آینده جهان را در قرن بیست‌ویکم به میزان چشم‌گیری تحت تأثیر خود قرار داده است. جهانی‌شدن یک پدیده و وضعیت نوظهور است و تأثیرات و پیامدهای مثبت و منفی آن روزبه‌روز در عرصه روابط انسان‌ها، چه در ...

انسان‌شناسی به عنوان یکی از مبانی پارادایمی، نقش اثرگذاری در ساختارها، هنجارها و روش‌شناسی علوم انسانی دارد. به نحوی که با تفاوت تعریف انسان در هر رویکرد علوم انسانی شاهد تمایزهای بسیار زیادی در علوم انسانی ترسیم شده توسط آن پارادایم هستیم. آگوست کنت به عنوان موسس پارادایم اثباتی با تعریف انسان به حیوان اجتماعی‌تر و موجودی با ساختار کاملاً منفعل، ساختارها و ارزش‌هایی را وارد علوم اجتماعی کرد که به محقق جواز مطالعه غیرکمّی در اجتماع را نمی‌دهد. به نظر او تنها راه مطالعه پدیده‌ ...

شناخت و تحلیل جهان ذهنی کودک مساله مهمی است. جهان ذهنی کودک، جهانی خاص، ممتاز و بی بدیل است. بنابراین نباید کودک را یک بزرگسال ناقص، خام و نارس نگاه کرد. در ابن پایان نامه سعی شده مکانیزم های رشد و نظریه های اجتماعی، نظریه های شناختی، پردازش اطلاعات، رشد هیجانی و اجتماعی در نوباوگی و نوپایی، کردار شناسی و روانشناسی رشد تکاملی، انگیزش و یادگیری، الگوهای یادگیری، سیر تکامل نقاشی کودک خردسال و دیگر موارد که منجر به تعمیق آگاهی نسبت به رفتار کودک می باشد از دیدگاه روانشناسی مورد ...

آثار صنایع دستی علاوه بر جنبه ی تزئینی‌شان، همواره دارای وجه کاربردی در زندگی روزمره بوده و به عنوان یکی از بخش های نظام اجتماعی در حوزه های مختلف آن نظیر: فرهنگ، هنر، دین، آیین و اقتصاد و... دارای نقش و کارکرد می باشند. لذا، به نظر می رسد در زندگی کنونی، عواملی توانسته اند منجر به تغییر کارکردها و کاهش وجه کاربردی این محصولات شوند. بنابراین با توجه به تئوری کارکردگرایی که یکی از نظریه های مهم جامعه شناسی در تبیین ارتباط انسان با محیط و چگونگی ساز و کار نظام اجتماعی است، به ...

اصل تعمیم‌پذیری، که ما را ملزم می‌دارد تا در وضعیت‌های مشابه، داوری‌های مشابه داشته باشیم، به عنوان یک اصل مهم در فلسفه اخلاق مطرح است؛ اصل تعمیم‌پذیری جایگاه ویژه‌ای در فلسفه‌ی اخلاق کانت دارد، کانت با بیان امرمطلق و صورت‌های مختلف آن، معیاری برای اخلاقی بودن یک عمل به دست می‌دهد، وی معتقد است تعمیم‌پذیری مهم‌ترین بعد اخلاقی بودن یک عمل است و در واقع تعمیم‌پذیری به عنوان یک معیار گزینش احکام اخلاقی، تعبیری از امرمطلق کانت است که در صورت‌بندی قانون کلی تجلی می‌یابد. ریچارد مر ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی‌های شخصیت مرزی، خشم، خصومت و پرخاشگری در معتادین با و بدون افکار خودکشی و همچنین بررسی تفاوت بین افکار خودکشی، شخصیت مرزی و پرخاشگری با توجه به نوع ماده مصرفی انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه‌ای بوده‌است. نمونه این پژوهش 300 نفر از معتادین مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر سمنان بود که با توجه به ملاک‌های ورود به این پژوهش براساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه افکار خودکشی، پرخاشگری ب ...

این مطالعه توصیفی قلدر/ قربانی را بین دانش آموزان آموزان شهرستان ارومیه و نقش آن را در نشانگان روانی ضربه مورد بررسی قرار داد. پرسشنامه تجدید نظر شده قلدر/قربانی الویوس و فهرست نشانگان روانی ضربه برای کودکان(TSCC-A) بین 591(325:پسر ، 266:دختر) دانش آموزان 10-14 ساله توزیع شد.آمار توصیفی ، همبستگی پیرسون و کای اسکوئر برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد شیوع رفتار قلدری بین دانش آموزان 4/38% است. بعلاوه دانش آموزان قربانی سطوح بالایی از افسردگی، اضطراب و خشم را در مق ...