عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صادرات نفت خام به دلیل نوسانات قیمت این محصول در بازارهای جهانی، سبب نوسان در وضع تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی می شود. در نتیجه بررسی رشد صادرات غیرنفتی و عوامل موثر برآن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه سعی بر این است که نقش عوامل تاثیرگذاراقتصادی و غیراقتصادی بر صادرات غیرنفتی را مورد مطالعه قرار دهیم. به این منظور، صادرات غیرنفتی تابعی از دو متغیر اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم و دو متغیر کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسی در نظر گرفته شده ا ...

توجه به تئوری های اقتصادی و تجارب کشورهای مختلف اشاره به وجود مسیرهای متفاوتی برای رشد اقتصادی دارد. میزان رشد اقتصادی نیز وابسته به سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصاد است؛ به همین خاطر بررسی روابط بین بخشی برای درک ساختار اقتصاد و اتخاذ سیاست های اقتصادی دارای ضرورت انکار ناپذیر می باشد. در این پژوهش پس از بررسی سیر تکاملی مبانی نظری الگوهای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، مدل تئوری شبکه را به عنوان چارچوب نظری مطالعه حاضر مورد استفاده قرار می دهیم. پس از بررسی مطالعات تجربی ...

در این پایان نامه با استفاده از نظریه پوانکاره-بندیکسون و انشعاب هاپف، انعطاف پذیری و چسبندگی قیمت سیستم‌های غیرخطی عدم تعادل اقتصاد کلان کینزی را بررسی می کنیم. وجود چرخه مداوم کسب و کار را اثبات خواهیم کرد و شرایط تعادل پایداری مجانبی سراسری ناشی از آن را نتیجه خواهیم گرفت. در نتیجه درمی‌یابیم که در یک سیستم منعطف-قیمت نسبت به یک سیستم چسبنده-قیمت انشعاب هاپف در مقدار کمتری از پارامتر کمیت تعدیل رخ می دهد و اثرات انتظار تورم ممکن است به سادگی منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود. ب ...

در سال های اخیر بسیاری از محققین تلاش کرده‌اند که آیا برای رشد اقتصادی تنها اکتفا نمودن به منابع فسیلی و پایان‌پذیر کافی به نظر می‌رسد یا اینکه باید از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز به منظوررشد اقتصادی بیشتر استفاده نمود در این پژوهش تاثیر مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر وتجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. دراین مطالعه از مدل سری‌زمانیOLS استفاده گردیده است. نمونه آماری در این پژوهش ، کشورهای توسعه یافته عضو توسعه همکاری اقتصادی OECD می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می ...

سیاست کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان یکی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی همواره برای توسعه صادرات و بهبود تراز تجاری مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. طبق تئوری‌های اقتصادی این سیاست باعث افزایش صادرات می‌گردد. ولی ممکن است همواره این‌گونه نباشد و صادرات کالاها و فعاالیت‌های مختلف صنعتی نسبت به نرخ ارز حساسیت‌های مختلفی داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست کاهش ارزش پول ملی بر صادرات فعالیت‌های صنعتی ایران (I.S.I.C, Rev.2) برای دوره 1385-1368 می‌باشد. متغیرهای این پژوهش عبا ...

تحقیق حاضر به بررسی ارزش کودکان و رفتار باروری پرداخته است. دسته بندی ارزش کودکان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و روانی فاوست چارچوب نظری تحقیق را تشکیل می دهند داده های تحقیق با استفاده از روش پیمایش از یک نمونه 381 نفری شامل زنان 15-49 ساله همسردار در شهر شیراز جمع آوری گردیده است. یافته های این بررسی نشان می دهد که با افزایش عواملی چون سن ازدواج، طبقه اجتماعی و تحصیلات گرایش به فرزند آوری و تعداد مطلوب فرزند کاهش می یابد. با افزایش عواملی نظیر سن ومدت ازدواج تعداد فرزند زنده ب ...

هدف این تحقیق بررسی رابطه رقابت در بازار با سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1391 می باشد. فرضیات تحقیق بر مبنای تئوری های پیامد، جانشینی و شکار مربوط به تاثیر رقابت در بازار بر سیاست های تقسیم سود تدوین گردیده اند. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی و رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که سود تقسیمی با رقابت در بازار، بازده دارایی ها و چرخه عمر رابطه مثبت و با اهرم مالی رابطه منفی م ...

این رساله به تبیین پیوند میان تحول ساختار مالکیت و عدالت اقتصادی از یک سو و نیز ارتباط تحول ساختار مالکیت با رشد اقتصادی از سوی دیگر در تحول نظریه ها و نظام های اقتصادی می پردازد. توجه به این واقعيت که ساختار مالکیت زیربنای همه نظام های اقتصادی را تشکیل می دهد و نيز در نظرگرفتن این حقيقت که تحقق عدالت اقتصادی و تامین رشد اقتصادی هدف اصلی کلیه نظام های اقتصادی و متاثر از ساختار مالكيت آن ها می باشد، اهمیت این رساله و ضرورت انجام آن روشن می نمايد. نزديك شدن به مفهومي از مالكيت ...

با وقوع انقلاب 1357 ایران، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی به مطالعه در مورد دلایل وقوع این انقلاب پرداخته و درصدد برآمدند تا چارچوب‌های نظری در این زمینه ارائه دهند. هریک از این چارچوب های نظری، ضمن پذیرش وجود عوامل مختلف در وقوع انقلاب ایران بر یک عامل به عنوان عامل اصلی اشاره می کنند. بر اساس نظریۀ اقتصاد، یکی از عوامل سرمایه‌داری وابسته و ضعف اردوگاه امپریالیستی، موقعیت شبه پیرامونی ایران در اقتصاد جهانی و نفوذ مرکز، و نفع‌طلبی شخصی افراد (گزینش عقلانی) علت وقوع انقلاب ا ...