عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این رساله در پنج فصل تنظیم شده است . در فصل نخست به ارائه مطالبی در باره مطالعات آینده پرداخته شده است و از میان رویکردهای مختلف مطالعات آینده رویکرد سناریو نویسی به عنوان چارچوب کار رساله انتخاب شده است . در فصل دوم به بررسی تاثیر عوامل داخلی عراق بر امنیت ملی در این کشور پرداخته شده است و بیان شده است که معضل هویت ملی در عراق اجازه شکل گیری دولت ملی در این کشور را نمی دهد و فقدان وجود دولت ملی منجر فقدان امنیت برای عراق شده است . درفصل سوم رساله رابطه میان عوامل منطقه ای و ...