عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده ندارد.
 
این طرح با هدف بررسی وضعیت موجود نظام تحقیقاتی وزارت جهادسازیدگی وارائه یک نظام بارآورد تحقیقاتی منسجم ، کارامد و پویا تهیه شده است . فرض اساس استوار است که نظام فعلی موجود از انسجام و کارائی لازم برخوردار نبوده و یک نظام مطلوب نمی‌باشد. با توجه به اهمیت منابع طبیعی و امور دام در اقتصاد ملی کشور و نقش اساسی تحقیقات در حفظ و توسعه منابع طبیعی تجدید شونده درجهت نیل به خود اتکائی، ضرورت بهینه‌سازی و ارائه یک الگوی بارآور تحقیقاتی کاملا" مشهود است . دراین طرح با عنایت به ارتباط م ...

چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.