عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پاداش به عنوان بزرگترین اصل مدیریت در دنیا، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مهم ترغیب و تشویق کارکنان در سازمان ها تلقی می شود. پاداشی که فرد از سازمان دریافت می کند یابه خاطر انجام وظایف محوله در حد عادی و متعارف است که در این صورت حقوق و دستمزد نامیده می شود، یابه خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای کاری است که در این صورت از پاداش به عنوان مزایایی فوق العاده به خاطر کار فوق العاده صحبت می شود. طراحی سیستم پاداش و شیوه های مناسب تشویق و تنبیه یکی از وظایف مهم مد ...

پرداخت بر اساس عملکرد فردی یکی از راهای شناخته ده و موثر ایجاد انگیزه در منابع انسانی سازمان هاست. به دلیل آنکه این سیستم در غرب و با توجه به ویژگی های فرهنگ غربی ایجاد شده است، استفاده از ان در کشورمان- به دلیل تفاوت های فرهنگی با کشور های غربی- مستلزم بومی سازی این نظام با فرهنگ شرقی- اسلامی ایران می باشد. این مقاله به بررسی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان نسبت به نظام پرداخت بر اساس عملکرد فردی پرداخته و در این راه بر متغیرهای فرهنگی- اجنماعی موثر بر آن تاکید می نماید و بدین ...