عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این نوشتار، امامت (به مثابه مدیریت) در میراث امام علی است و هدف از آن نگرش به مدیریت آن حضرت در دوران حاکمیت، و استخراج اصول آن در استقرار نظام‌های حکومتی می-باشد، که نتایج زیر را در پی دارد: مدیریت امیرمومنان در نظام اداری، نگرشی شگرف به شایسته سالاری را ترسیم می‌کند که در جهت تحقق حق محوری، قانون مداری و عدالت گستری برنامه‌ریزی شده است. کنترل و نظارت در این سازمان با مدیریتی دقیق و مدبرانه صورت ‌گرفته، عملکرد کارگزاران با ایجاد جوّ خود کنترلی، از طریق نظارت همگانی و ...

درعصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدرنیزاسیون بر کنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با خلع ید علماء و روحانیون، مجموعه قوانینی متناسب با ساختارهای عرفی در نظام قضایی نوین تهیه و تدوین کنند. این اقدام با مخالفت اکثریت علماء مواجه گردید، چرا که در حوز? نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را ...

چکیده روند روزافزون آلودگی های زیست محیطی وجرائم ارتکابی درکشورهای درحال توسعه، نیاز به اقدام قاطع دارد و این اقدام توسط نظام های قضایی کشورهای در حال توسعه انجام می گیرد. نظام های قضایی کشورهای درحال توسعه نقش مهمی در رابطه با ترویج حکومت قانون محیط زیست و توسعه آن دارند. نظام های قضایی از طریق تفسیر، تقویت ، و اجرای قانون این نقش را ایفا می کنند. تقویت نظام های قضایی با قوانین مناسب ونیروی انسانی متخصص ، تأسیس دادگاههای تخصصی محیط زیست، بسیج منابع مالی ، آموزش ...
نمایه ها:

زیان رساندن به دیگران به حکم عقل مذموم و ممنوع و جبران آن واجب و ضروری است . آیات متعددی از قرآن کریم و احادیثی از پیامبر اکرم (ص) نیز ، اضرار اعم از مادی و معنوی مورد نهی جدی واقع شده است موضوع خسارت ناشی از دادرسی (مشتمل بر هزینه دادرسی ، حق الوکاله ، دستمزد کارشناس ، هزینه های اجرایی و . . .) در مجموعه مباحث مسئولیت مدنی ، ذیل عنوان تسبیب قرار می گیرد . تسبیب شایع ترین نوع مسئولیت مدنی است و چهره های گوناگونی دارد یکی از گونه های مهم آن ، خسارت ناشی از امتناع از ادای حق ا ...