عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف تحقیق شناخت عوامل درون سیستمی و برون سیستمی موثر در ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان مازندران است . روش تحقیق علی پس رویدادی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده دوره راهنمائی تحصیلی در سال تحصیلی 1371-1372 استان مازندران است . حجم نمونه برابر با 15 درصد جامعه آماری است . براساس یافته‌های پژوهش میان پایه تحصیلی و برخورد معلم نسبت به ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی رابطه معکوس وجود دارد. 2) میان جنسیت و تا ...