عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نفع عمومی یکی از مهم ترین ریشه های حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناختن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. از آنجا که حقوق ایران سراسر تحت تاثیر نظام حقوقی اسلام می باشد، در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق اسلام نسبت به حقوق سایر نظامها به ویژه کامن لا مور بررسی قرار دهد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی بسان آنچه در سایر نظامها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادیهای فردی مرتبط سازد. اگر ...

حدود یک و نیم میلیارد نفرازجمعیت جهان را مسلمانان تشکیل میدهند نگاهی به منطقه جغرافیایی محل استقرار آنان نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق آنان چه درآسیا و خاورمیانه و چه آفریقا بسیاربهم نزدیکند اما چنین قرابت مذهبی و جغرافیاییچه اثری ازلحاظ حقوقی داشته است؟ می دانیم که نزدیکی جغرافیایی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی درهماهنگی سازی حقوق کشورها نقش عمده ای ایفا می کند نمونه بارز آن درتدوین اصول واحد حقوقی درشعب مختلف این رشته درنظامهای مختلف حقوقی است تنظیم اصول واحد واجع به قرار ...

نظام حقوقی اسلام و فقه شیعه در مواردی مجازات های سالب حیات را به رسمیت شناخته و بزهکار را کیفر مرگ می دهد. در مقابل مبانی حقوق بشری قائل بدان است که مجازات سالب حیات مغایر حیثیت و کرامت انسان بوده و رفع و حذف آن را از نظام های حقوقی داخلی مطالبه می نماید. مقاله حاضر بر آن است تا این مبانی دوگانه را با این رویکرد مورد تفسیر قرار دهد که در مواردی وجود مجازات های سالب حیات موجبات ارتقاء و تضمین حیثیت بشری و کرامت انسانی را فراهم می آورند. ...