عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق رابطه میان تفکر انتقادی و کنش دانش آموزان در تستهای تافل و آیلتس مورد بررسی قرار گرفته است. در سه مرحله سه تست WGCTA ، TOFEL ، و IELTS گرفته شد. تستها از 150 زبان آموز سطوح متوسط ، بالاتر از متوسط ، و پیشرفته گرفته شد و نتایج آنها به شرح زیر به دست آمد. همبستگی متوسطی بین تفکر انتقادی و تستهای TOFEL و IELTS به دست آمد (r=0.38 r= 0.40 & p<0.05) که این رابطه بین تفکر انتقادی و آیلتس بیشتر است. تفاوتی میان خانمها و آقایان و کنش آنها در تستهای تافل و آیلتس مشاهده نش ...

این مطالعه کیفی تلاش برای بررسی فرآیندها و استراتژی های درگیر در پاسخ به تکمیل مورد آزمون گوش دادن با استفاده از روش گذشته خود بود. شرکت کنندگان در این مطالعه دانش آموزان در حد متوسط ??بالا و پایین بود. دانشجویان بخش از اتمام مورد از امتحان IELTS داده شد و پس از گرفتن آزمون از آنها خواسته شد به گزارش در باره آنچه که در پاسخ به این مورد در مصاحبه یاد می شود. سپس پروتکل های کلامی را به استراتژی های مانند شناختی، فراشناختی، اجتماعی و موثر و فرآیندهای جمله زبانی، غیر زبانی، بالا ...

توانایی نوشتن زبان دوم را می توان در چارچوب توانایی زبان ارتباطی (CLA) به عنوان یک ترکیب خاص از توانایی زبان و ویژگی های تمرین تعریف کرد، به عبارتی دیگر، توانایی یادگیری مورد نیاز در عملکرد یک کار در یک بافت زبانی مانند مقاله نویسی می باشد. حال این سوال برای مدرسین زبان وجود دارد که چگونه به انشاء دانش آموزان پاسخ دهند: با رویکردی به کل متن یا با توجه به جزییات متن. این پایان نامه تأثیر بازخورد کلی نگر و جزیی گرا به انشاء نویسی در کلاس های آماده سازی آزمون آیلتس را مورد تحقیق ...

اخیراً استفاده از کارپوشه الکترونیکی به عنوان ارزشیابی جایگزین در حوزه ی آزمون سازی زبان مورد استقبال قرار گرفته است. از این رو، پژوهش حاضر تاثیر ارزشیابی کارپوشه الکترونیکی را بر مهارت گفتاری فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررسی نمود. به این منظور، سی دانش آموز سطح متوسط که در رده ی سنی 18 تا 24 سال بودند، جهت شرکت در این پژوهش که ده هفته به طول انجامید، انتخاب شدند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه شاهد و آزمایشی تقسیم شدند. جهت حصول اطمینان از همگنی بسندگی ...

مهارت خواندن بعنوان یکی از مهمترین مهارت های زبان دانشگاهی توجه زیادی را در امر آموزش زبان خارجه به خود جلب کرده است. بعلاوه تست ها به طور مرتب به منظور ارزشیابی از عملکرد آکادمیک زبان آموزان به کار گرفته می شوند. این تحقیق به بررسی تاثیر آموزش راهبرد های تست زنی بر روی عملکرد زبان آموزان ایرانی در آزمون های بین المللی از قبیل آیلتس و تافل می پردازد. بر اساس نمرات پیش آزمون آیلتس 60 زبان آموز در سطح متوسط (مرد و زن) از رشته های مختلف تحصیلی شامل مهندسی کامپیوتر مهندسی ا ...

تست ها معمولا هم در فعالیت های آموزشی و هم در رفتارهای یادگیری در داخل و در خارج از محیط کلاس می توانند تاثیر گذار باشند. این تاثیرات بازخورد نامیده می شوند. بازخورد می تواند مثبت و یا منفی باشد. بنابراین، اگر سیستیم آزمون سازی آگاهانه طراحی شود، می تواند تکنیک های موثر یادگیری را در غالب سیستم آموزشی ارائه دهد. تغییرات ارتباطی که از طریق آزمون آیلتس ( آزمون زبان بین المللی که به میزان زیادی شغل و آینده ی دانش آموزان را تحتتاثیر قرار میدهد) معرفی می شوند، انتظار می رود تاثیرا ...

نظرات یادگیرندگان در مورد آزمون اغلب اطلاعات فراوانی به طراحان آزمون ارائه می دهد. این مطالعه سعی بر آن داشت تا ویژگی های یادگیرندگان (Learners’ Perspectives) دوره های آمادگی آزمون نوشتاری آیلتس آکادمیک (IELTS Academic Writing Preparation Course) رامورد کندوکاو قراردهد. به این منظور، این مطالعه هشت کلاس نگارش پیشرفته انگلیسی در مجتمع فنی تهران را به شکل پیش آزمون- پس آزمون گروه کنترل نامساوی Pretest-posttest nonequivalent control group design)) به کار گرفت. 140 شرکت کننده ...

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر آموزش الگوهای مضمونی بر نوشته های استدلالی آموزندگان زبان انگلیسی در ایران و نیز میزان رابطه ی بین نمره های آموزندگان بر مبنای معیارهای نمره گذاری تحلیلی نوشته در آزمونIELTS ونمره بر مبنای نسبت الگوهای مضمونی، می پردازد. شرکت کنندگان تحقیق شامل 26 نفر، از یک کلاس مقاله نویسی در دانشگاه ارومیه انتخاب شدند و سپس بطور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم یافتند. این دو گروه در مورد یک موضوع استدلالی انشا نوشتند و نمره های تحلیلی بر مبنای معیارهای IEL ...

این تحقیق با این اهداف انجام میشود: (1) بررسی میزان هوش فرهنگی زبان آموزان ایرانی که در این تحقیق شرکت میکنند (2) بررسی ارتباط میان هوش فرهنگی و عملکرد زبان آموزان در بخش گفتاری آزمون آیلتس (3) بررسی ارتباط میان هوش فرهنگی و عملکرد زبان آموزان در بخش گفتاری آزمون آیلتس و (4) بررسی قدرت پیش بینی موفقیت در بخشهای گفتاری و نوشتاری آزمون آیلتس توسط هوش فرهنگی . برای انجام این تحقیق برگزاری آزمون نمونه آیلتس، برگزاری بخش گفتاری آیلتس، و دادن پرسشنامه هوش فرهنگی به داوطلبان انجام ...