عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروژه اصلاح نظام بودجه ریزی هدفهای زیر را دنبال می کند: 1-تبیین جایگاه بودجه در نظام تصمیم گیری و مدیریت مالی 2-اصلاح نظام بودجه دولت 3-اصلاح نظام بودجه جاری دولت 4-اصلاح نظام بودجه عمرانی دولت 5-اصلاح روش پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت 6- اصلاح نظام بودجه شرکتهای دولتی 7-اصلاح نظام مدیریت اطلاعات بودجه 8-اصلاح نظام نظارت بر بودجه ...

بودجه ریزی از ویژگی های خاص خود برخوردار است. نظام بودجه ریزی در کشور ما بیشتر برگرفته از بودجه برنامه ای است. در حالی که رویکردهای دیگری چون (PPBS) و بودجه ریزی بر مبنای صفر (ZBB) در ادبیات بودجه ریزی ارائه شده است که در دنیا به نحو وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. این نظام بودجه ریزی در ایران مورد اقبال و استفاده قرار نگرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد در برخی از سازمان های دولتی دارای کاربرد ویژه و کارآمد می باشد. ...

پدیده ی "معمای فراوانی" یا "نفرین منابع" با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد اقتصادی می شود در تضاد است. در این میان اینکه چرا کشورهای در حال توسعه صادرکننده ی نفت پس از سودبردن از بزرگترین انتقال ثروت، که تاکنون بدون جنگ رخ داده است گرفتار زوال اقتصادی و تباهی سیاسی شده اند،به عنوان یکی از مسائل مطرح در این خصوص به صورت های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. در این طرح با بهره گیری از چارچوب الگوی نظری نهادگرایی به ویژه نحوه ی نگاه این الگو به عملکرد اقتصادی در ...