عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بودجه ریزی بنگاهی یک شوخی است و همگان از آن آگاهند. این فرایند اوقات زیادی از مدیران ارشد تلف کرده و آنها را به حضور در جلسات متعدد و کسالت آور و بحث های تند وادار می سازد. مدیران سطوح اجرایی را نیز به دروغگویی و تقلب تشویق می کند تا اهداف را در سطحی نازل و نتایج عملیات را بی جهت متورم نشان دهند. فرایند بودجه ریزی، تصمیم گیری های مربوط به کسب و کار را به بازی و سرگرمی پر زحمتی بدل ساخته است. نکته ملال آور این است که اطلاعات بی محتوای بودجه ای آنچنان در حیات بنگاهها ریشه دواند ...

براساس جمع‌بندی، شناخت و مشکلات و نارسائیهای بودجه فعلی، چارچوب نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان تامین اجتماعی در این پژوهش ترسیم شده است . در نظام بودجه‌ریزی مطلوب سازمان، بودجه‌ریزی در سطح کلان با محاسبات بیمه‌ای، در سطح خرد به صورت بودجه عملیاتی و تخصیصی بهینه منابع به فعالیتهای مختلف با مدل عمومی بودجه در محیط فازی صورت خواهد گرفت . برای حرکت از نظام فعلی به نظام مطلوب پنج گروه کاری: -1 محاسبات بیمه‌ای. -2 تعیین شاخص‌ها، معیارها و روشهای پیش‌بینی. -3 سیستم‌های اطلاعاتی پنج گر ...

هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی مقایسه ای کارایی و اثربخشی نظام بودجه بندی، شناسایی نقاط قابل بهبود آن و پیشنهاد روشهای اصلاحی در هریک از واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی مورد بررسی در این تحقیق می باشد. در این تحقیق،"شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" بعنوان جامعه ای از واحدهای انتفاعی و "مناطق شهرداری تهران" بعنوان جامعه ای از واحدهای غیرانتفاعی انتخاب شده اند که با استفاده از تکنیک های نمونه گیری و علم آمار، نسبت به انتخاب نمونه مناسب از آن ها اقدام شده است. ا ...