عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این جزوه که از سوی دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه گردیده، به تشریح مراحل کار نظام برنامه‌ریزی در 14 مرحله، اعضای شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی، وظایف ارکان نظام برنامه‌ریزی، شامل وظایف کمیتهء امور مالی، بودجه، مالیاتها و سوبسیدها، وظایف کمیتهء امور ارزی، پولی، اعتباری و بانکی، وظایف کمیتهء برنامه‌ریزی امور تجارت خارجی، وظایف کمیتهء برنامه‌ریزی اشتغال و نیروی کار، وظایف کمیتهء بررسی و تصویب طرحها و پروژه‌های جدید، وظایف کمیتهء بررسی سیاستها و نظام ضمین اجرایی ...

این جزوه با هدف آشنا کردن شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی آموزش عالی، با چهارچوب نظری و کسب مهارتهای عملی برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی، بویژه برنامه‌ریزی توسعهء دانشگاهی، تهیه شده است . جزوهء مذکور ضمن پرداختن به فرایند نظام برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی، شامل الف) نظام برنامه‌ریزی توسعهء آموزش عالی و دانشگاه ب) مراحل تدوین برنامهء توسعهء آموزش عالیˆ دانشگاه، مرکب از: 1 - بررسی و تحلیل عملکرد گذشته و وضع موجود 2 - تعیین هدفهای کمی و کیفی 3 - تعیین استراتژیها 4 - تع ...
 
چکیده ندارد.

در این پایان‌نامه به حل مسائل برنامه‌ریزی خطی و درجه دوم با استفاده از شبکه‌های عصبی پرداخته شده است. ابتدا شبکه عصبی Youshen Xia رفرنس اصلی پایان‌نامه، که اصلاح شد‌ه شبکه عصبی Xin-Yu Wu و همکارانش می‌باشد ارائه شده و همگرایی مطلق این شبکه برای مسائل برنامه‌ریزی ثابت گردید. علاوه بر این، سه شبکه عصبی جدید برای حل همزمان مسائل پرایمال و دوآل طراحی شده است. اولین شبکه عصبی جدید ارائه شده در این پایان‌نامه شکل اصلاح شده شبکه عصبی Xin-Yu Wu و همکارانش می‌باشد که به فرمی دیگر بیان ...
 
همه ساله بخش عظیمی از سرمایه های ملی متوجه پروژه های عمرانی می گردد. در بررسی های بعمل آمده مشخص گردید برنامه ریزی و تخمین های اولیه این پروژه ها مبتنی بر قضاوتهای نه چندان درست و نداشستن دورنمایی روشن از ملزومات مورد نیاز انهاست. فرآیندهای علمی و عملی کنترل پروژه در مراحل اجرایی این پروژه ها عموما مورد اجرا واقع نشده و لذا اطلاعات گردآوری شده در طی پروژه از سمت و سویی هدفمند برخوردار نیست. از سوی دیگر بعلت طبیعت متفاوت هر پروژه نمیتوان از اطلاعات سایر پروژه ها استفاده کرد و ...

برنامه ریزی استراتژیک در سالهای اخیر دوباره به عنوان یک فرایند کلیدی مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است. علی رغم وجود منابع مکتوب علمی زیاد درباره برنامه ریزی، تحقیق اندکی در این زمینه انجام شده است. این مقاله یک مدل یا ابزار عارضه یابی برای نظام برنامه ریزی استراتژیک شرکتها ارائه می دهد. بیست ویژگی اساسی برای اندازه گیری اثربخشی برنامه ریزی موثر در یکی از شرکتهای بزرگ دولتی ایران مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن استخراج و در مقاله حاضر ارئه گردیده است. ...