عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحولات فزاینده در ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی جامعه و نیز گسترش علوم و دانش بشری؛ نیاز به بازنگری و تغییر در برنامه‌های درسی را ضروری می‌نماید. یکی از این دلایل ناشی از عدم پاسخگویی برنامه درسی کنونی (موضوع-محوری) به نیازهای جامعه و جوانان می‌باشد. این ضرورت بیش از بیش در نظام آموزش عالی احساس می‌شود؛ زیرا آموزش عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین آموزش‌های رسمی و یادگیری مداوم در سیر حیات خود در جهت تحقق یافتن استعداد‌های آدمی و رفع نیاز‌های یادگیری و رش ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان بوروکراتیک بودن ساختار نظام آموزش عالی و رابطه دآن با اعتماد است. سوألات پژوهش عبارتند از: 1. میزان بوروکراتیک بودن ساختار نظام آموزش عالی چقدر است؟ 2. میزان اعتماد در ساختار نظام آموزش عالی چقدر است؟ 3. آیا نوع بوروکراسی (انضباط بوروکراتیک، تخصص حرفه‌ای) در دانشگاه‌های مورد مطالعه متفاوت است؟ 4. آیا نوع اعتماد (فردی، گروهی و سازمانی) در دانشگاه‌های مورد مطالعه متفاوت است؟ 5. آیا بین بوروکراسی و اعتماد رابطه وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر با توجه به ماهی ...

از معضلاتی که کشور با آن روبروست بیکاری جوانان خصوصا دانش آموختگان دانشگاهی است، که این معضل در بخش کشاورزی بسیار حادتر به نظر میرسد. مشکلات گوناگونی بر سر راه جذب و اشتغال دانش آموختگان وجود دارد و بیکاری این سرمایه ها کشور را به یک بحران اقتصادی اجتماعی تبدیل نموده است. در این راستا پژوهشی با هدف تحلیل راهکارهای ارتقاء صلاحیت شغلی دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شیراز انجام شد. ابزار سنجش پرسشنامه بود تعداد 100 نفر از دانش آموخ ...

فرش دستباف آیینه تمام نمایی از هنر و تمدن ایرانی - اسلامی و میراث گرانقدری است که در شناسنامه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ایران جایگاه ویژه ای دارد وهمچنین به عنوان اولین کالای صادراتی غیرنفتی کشور و پراشتغال ترین هنر بومی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.تأسیس رشته کارشناسی فرش ، یکی از اقدامات مسئولین و متخصصین این حوزه در جهت علمی نمودن تجارب ،اسرار و دانش غیرمکتوب این رشته بوده است.در حال حاضر آموزش دانشگاهی این رشته در سه گرایش طراحی، رنگرزی ، بافت و مرمت دانشجو می پذیرد ...

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) از نظر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390- 1389 می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به ارزشیابی کیفیت برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی براساس الگوی کلاین می پردازد. جامعه آماری پژوهش جمعاً 111 نفر که شامل دو زیر جامعه: الف)اعضای هیأت علمی رشته علوم تربیتی 6 نفر ب)دانشجویان رشته علوم تربیتی 105 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ...

پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل پیشایندی برای بروز رفتار کارآفرینانه در دانشگاه خوارزمی و ارزیابی پسایند‌های حاصل از این رفتار است. ...