عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تدوین نشانگرهای مدیران آموزشی در شهر تبریز انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 586 مدیر(268 مدیر دوره ابتدایی، 178مدیردوره راهنمایی ،140مدیر دوره متوسطه) می باشد.در نمونه آماری نیز 586مدیر مورد مطالعه قرارگرفته شده است که طی سالهای 86-1383 در مدارس شهر تبریز در پست مدیریت خدمت می کردند. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای گردآوری داده ها در این تحقیق از فرم های آماری ویژه مشخصات جمعیت شناسی و ویژگی های حرفه ای نیروی انسانی شاغل در پست های مدیریتی س ...

امروزه توسعه ومباحث مربوط به آن با سطوح وساختارهای مختلف جوامع پیوند خورده است، به گونه ای که به مهمترین معیار شناخت وبررسی جوامع وکشورهای مختلف مبدل شده است، که دراین میان رفاه اجتماعی از مهمترین مقولات توسعه اجتماعی واقتصادی محسوب می شود که درطول سالیان اخیر توجه کلیه ی برنامه ریزان اجتماعی دراقصی نقاط جهان را به خود معطوف کرده است واین مقوله درکشور ما چند سالی است که مورد توجه برنامه ریزان اجتماعی قرارگرفته است. وبرای رسیدنبه توسعه مخصوصا توسعه اجتماعی برنامه های زیادی ب ...

نظریه توسعه پایدار در دهه پایانی قرن بیستم در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثاز مخرب بر محیط زیست جهانی، ملی، منطقه ای و محلی پا به عرصه وجود گذاشت . لذا برای نیل به مبانی پایه ای این نظریه نقش استراتژیک دولتها در برنامه ریزیهای صحیح، ضروری است . برنامه ریزی شهری قرن بیستم در حالی پایان یافت که نه تنها این برنامه ریزی مثبت ارزیابی نگردید بلکه چهره ای ناپسند در برابر محیط زیست شهری عرضه نموده و پیامدی جز ناپایداری و عدم تعادل در زیر س ...

یافتن مکانیزم های توسعه و کاهش نابرابری سطوح آن در داخل ناحیه مرند، مهمترین هدف پژوهش حاضر است به تبع این امر، شناخت مکانیزم های حاکم بر پویایی سازمان فضایی ناحیه و عناصر تاثیر گذار بر پایداری تحوّلات ناشی از این پویایی، اساسی ترین ضرورت در فرآیند تحلیل توسعه ی یکپارچه ناحیه مورد مطالعه محسوب می شود. برای تبیین ضرورت های مذکور و پاسخ به سوالات شکل گرفته در این زمینه، فرضیه هایی مبنی بر وجود همبستگی معنادار میان، شدّت ارتباط فضایی با شدّت پویایی سازمان فضایی، شدّت ارتباط فضا ...

در این پژوهش استدلال شده که شرایط جغرافیایی، نوع سکونتگاه‌های انسانی (شهر یا روستا)، میزان تراکم انسانی، میزان دوری از مرکز (تهران)، سطح توسعه انسانی و در مجموع نامتوازن بودن سطح توسعه‌یافتگی موجب بروز نابرابری‌هایی در سطح ایران شده است. این شرایط به عنوان زیرساخت‌های اصلی، موجد نابرابری و تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان شده و جایگاه متفاوتی را برای زنان ایجاد می‌کند. هم چنین منجر به شکاف، ناهمگونی و نابرابری بین گروه‌های زنان نیز شده است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه و تحلیل را ...

پژوهش حاضر در چارچوب جامعه شناسی زبان به بررسی عامل غیر زبانی اصلی قدرت و هم بستگی با متغیرغیر زبانی و فرعی جنسیت همراه با تاثیر این عامل بر میزان به کار گیری کنش گفتاری مستقیم و غیر مستقیم استین وسرل همراه با روش های مخاطب سازی هادسن در کتاب دا پرداخته است . کتاب دا یکی از موفق ترین کتاب های منتشر شده در رابطه با واقعیت های اغاز دوران جنگ تحمیلی می باشد که در طی سال های اخیر با استقبال بی سابقه ای روبرو شده است .این کتاب برگرفته از خاطرات سیده زهرا حسینی است که در این پژوهش ...

سلامت یکی از نیازهای اساسی انسان و پایه همه فعالیت‌هاست. سلامت رفاه نیست بلکه ضرورت اساسی برای تأمین رفاه و آسایش افراد و جامعه است.از این رو، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران توجه زیادی در یافتن روش و مکانیزم بهینه برای ارتقای سلامت جامعه داشته‌اند.به این ترتیب برای دستیابی به سطوح بالایی از سلامت، مطالعات بسیاری در جهت شناسایی عوامل موثر بر سلامت صورت گرفته است. یکی از این عوامل آموزش است. آموزش می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن ابعاد مختلف زندگی انسان، سلامت وی را بهبود بخشد. به ا ...

هدف : عدالت در مشارکت مالی سلامت که به بحث سهم عادلانه مردم از هزینه های سلامتی می پردازد، یکی از زیر مجموعه های سه هدف اصلی نظام های سلامتی – ارتقاء سلامت، پاسخگویی و عدالت در مشارکت مالی - است. لذا هدف از این تحقیق محاسبه شاخص عدالت در مشارکت مالی سلامت در مناطق مختلف ایران است. روش: در این مطالعه از آمار و اطلاعات بودجه خانوار که از مرکز آمار ایران گرفته شده، استفاده شده است. به دلیل وسعت جغرافیایی ایران و به منظور اجتناب از تورش در محاسبات ، کشور به 6 منطقه جغرافیا ...

بررسی جایگاه استان‌های کشور به لحاظ برخورداری از معیارهای توسعه انسانی حائز اهمیت است. برای تعیین جایگاه و رتبه‌بندی مناطق از نظر توسعه‌یافتگی، از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود که نتایج حاصل از این روش‌ها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. در حقیقت، روش محاسبه‌ی شاخص توسعه انسانی در تعیین جایگاه مناطق بسیار تاثیر‌گذار است. بنابراین، در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات سال 1385، در کنار محاسبه‌ی شاخص توسعه انسانی به روش سازمان ملل، از یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی نیز برای وزن‌دهی به شاخص ...