عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 252

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتباط طراحی صنعتی وهنر درگاه اصلی ورود به این متن است. تنوع فرم و شکل اشیاء مصنوع و محصولات صنعتی درعصرحاضر، مشکلاتی برای فهم، درک و شناسایی عملکرد و توانایی کار با آنها ایجاد نموده است و طراحی اشیاء و مصنوعات قابل فهم، مستلزم آگاهی طراحان صنعتی ازعلوم نوین نشانه‌شناسی و «معناشناسی محصول» می‌باشد. هدف از این پژوهش عبارت است از تعیین رابطه‌های موجود بین نشانه‌شناسی و معنا‌شناسی در طراحی و شکل گیری اشیاء مصنوع و به صورت موردی پژوهشی برای شناخت ارتباط نشانه‌ها و معناها درمحصولا ...

نشانه‌شناسی تصویر رویکری انتقادی است که با بررسی و تحلیل متوای تصاویر می‌کوشد به لایه‌های پنهان مفهومی در آن‌ها دست پیدا کند بی آن که ارزش زیبایی شناختی تصاویر را مورد قضاوت قرار دهد. هر تصویری می تواند موضوع این تحلیل باشد. نشانه شناسی تصویر عمدتا از دهه‌های 60 و 70 در مکتب نشانه‌شناسی پاریس مورد توجه قرار گرفت اما مفهوم نشانه‌شناسی اجتماعی را اولین بار مایکل هلیدی زبان‌شناس پرنفوذ انگلیسی مطرح کرد. این ایده بعدا توسط باب هاج و گونتر کرس دنبال شد و توسعه یافت. بعدتر کرس به ک ...

نشانه شناسی ادبی ابزار فنی/ تحلیلی است که پا را از معنی شناسی و زبان شناسی فراتر نهاده است اما در عین حال در گام های اولیه خود لاجرم از حوزه معنی ثابت فرهنگ لغتی و زبانی به سمت تولید معنا و نشانه رهنمون می شود. نقد ادبی نشانه شناسی در طی جریان مسیر خود نشانه هایی تولید می کند یا نشانه هایی را تغییر می دهد که در پی آن دنیایی دگر با نشانه/ معناهایی بی شمار و متفاوت جریان می‌یابد و همین امر موجب سیالیت و پویایی نشانه شناسی ادبی نسبت به زبان شناسی است. شخصیتهای داستان حضرت موسی ...

عارفان برای بيان تجربيات و انديشه های عرفانی خود از زبان ويژه ای بهره می گيرند که می توان آن را زبان عرفانی ناميد. اين زبان را می توان به دو بخش زبان عبارت و زبان اشارت تقسيم کرد. از ويژگي های زبان اشارت کاربرد رموز، استعارات، اشارات ونمادها در بيان عقايد و انديشه هاست که درک صحيح افکار و آرای عارفانی که از زبان اشارت استفاده کرده اند بسته به تأويل و تفسير دقيق اين زبان است. زبان عبارت که در مقايسه با زبان اشارت از پيچيدگی کمتری برخوردار است شامل اصطلاحات و تعاريف عرفانی می ش ...

با توجه به اهمیت پیام هایی که به واسطه رسانه های غیر زبانی عرضه می شوند، و همچنین تغییر در دیدگاه ها نسبت به چیستی متن، نگاه به فرایند ترجمه و نقش مترجم نیز مستلزم تغییر است. طراحی جلد کتاب امری است که به لحاظ نشانه‌شناختی و همچنین در جلب نظر مخاطب و القای معانی خاص از اهمیت های فراوان برخوردار است که تا کنون از منظر ترجمانی به آن نگریسته نشده و پژوهش حاضر این جنبه از تولید و انتقال معنا را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش مبتنی بر دو محور از چارچوب های نظری است: ترجمه بینان ...

این پایان نامه بنا دارد تا به دنیای ذهنی جریان هایی که در فضای سیاسی اوایل انقلاب اسلامی ایران فعال بودند، راه یابد. لذا برای رسیدن به این مقصود از نظام های نمادین تولید شده توسط آنها استفاده می کند و از میان این نظام های نمادین تصاویری را که آنها در نشریات خود تولید کرده اند را بر می گزیند. دوره ی زمانی ای هم که تحقیق بر آن متمرکز است، از سقوط نظام شاهنشاهی تا اواخر سال 1359 و اوایل سال 1360 است. علت انتخاب این بازه ی زمانی هم آن است که در آن زمان هنوز هیچ گفتمانی در ایران م ...

نشانه شناسِي روشي براي بررسي پديدارهاست كه ريشه اش به فلسفه هند و يونان باستان ميرسد و همواره بخشي از فلسفه ، زبان شناسي ، علم ، جامعه شناسي ، ارتباطات و هنر بوده است،كه به طور كلي تمامي عرصه هاي فعاليت بشر را دربر مي گيرد ؛ و معطوف است به پژوهش انواع شيوه هاي رفتاري انسان در جريان ارتباطات او .شيوه هايي كه انسان چه فردي و چه گروهي ، از طريق آنها و البته به ياري علائم و نشانه ها با ديگران ارتباط برقرار مي كند ؛ همچون ارتباط كلامي ، زبان ، نوشتار ، نقاشي ، موسيقي و هرچيز ديگر ...

«اوست که آسمانها وزمين را درشش روز(در شش دوره) خلق کرد ودر اين هنگام عرش پروردگار برآب قرار داشت تا شما رابيازمايد». قرآن به عنوان کاملترين کتاب براي تمام عصرها به دفعات به واژه زمين اشاره کرده است و در مورد آفرينش آن نشانه هاي آن وحتي در مورد رستاخيز آن آيات متعددي آورده است. اين پايان نامه به بررسي اين واژه ونشانه شناسي تصويري آن در قرآن مي پردازد و هدف آن تحقيق در مورد زمين ونشانه هاي آن در کتاب مقدس، قرآن وساير اديان الهي است. در دو فصل اول آن به موضوعات آفرينش ورستاخي ...

مطالعات میان‌رشته‌ای همواره نقش مهمي در پيش‌برد و كاربرد نظري يك رشته‌ي علمي محض داشته است. در اين پژوهش تلاش شده است تا به واسطه‌ي ابزارهاي نشانه‌شناختي و با داشتن نگاهي متفاوت به پديده‌ي اقتباس بين دو نظام نشانه‌اي زبان و سينما بررسي تطبيقي انجام شود. اين پژوهش با پذيرش اين فرض كه نظام زبان يكي از نظام‌هاي نشانه‌اي است و به سبب ارتباطات بينا‌فردي و اجتماعي با نظام‌هاي نشانه‌اي ديگر از جمله سينما در تعامل قرار دارند در پي آن است كه مشخص كند كدام يك از نشانه‌ها علاوه بر نشانه ...