عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر، به شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی (به عنوان یکی از پارامترهای توسعه ی اجتماعی) می پردازد. مجموعه ی مطالعات نشان داد که تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی و فرا فردی ( نظیر سن، جنس، تاهل، دینداری و اعتماد اجتماعی)، در تقویت و یا کاهش نشاط در افراد جامعه تاثیر دارند. به لحاظ روش شناختی، تحقیق حاضر در دو سطح توصیفی و تحلیلی (همبستگی) انجام شده و برای شناخت عوامل مرتبط با نشاط اجتماعی از آزمون های شدت همبستگی و رگرسی ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی در شهر ایلام می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را افراد 20 تا 60 ساله شهر ایلام تشکیل دادند که تعداد آنان 160000 نفر می باشد و از میان آنان 400 نفر به عنوان افراد گروه نمونه مورد آزمون قرار گرفتند. به لحاظ روش شناسی پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و همبستگی انجام شده است و برای شناسایی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی از روش آماری رگرسیون (ساده و چندگانه) استفاده شد است. جهت جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه شادک ...

چکیده این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر ميزان نشاط اجتماعي جوانان شهر اردبيل می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه افراد 15-29 سال ساکن در مناطق شهری اردبیل (اعم از زن و مرد) می باشد که شمار آنها برابر با 56132 نفر است .. حجم نمونه 381 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای، خیابان های اصلی و سپس بلوکها انتخاب می شوند ؛مي باشد. روش تحقيق از نوع تحقیقات علی- همبستگی (رابطه ای) است که برای اجرای آن، از دو روش اسنادی کتابخانه ای و روش پیمایشی استفاده شده است و داده ها با است ...

شادی و نشاط به عنوان یکی از خصوصیات مهم انسان نقش قابل توجهی را در ابعاد شخصیت و عملکرد انسان دارد به گونه‌ای که فقدان آن علامتی برای وجود مشکلات و نابساما‌نی‌های فردی و اجتماعی می‌باشد. درپژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موًثر برنشاط اجتماعی دربین نوجوانان، تلاش شده است تا ضمن مرور بر رویکردهای مختلف نشاط وشادی، با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی به بررسی نشاط اجتماعی بپردازد. این بررسی با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است وجامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان (دختر وپسر) مقطع متو ...

احساس شادی به عنوان یک پدیده روانشناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انساها برای دستیابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی نیازمند آن می باشند. در واقع نشاط و شادی به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشری است که او را جهت مقابله با پیچیدگی ها و مشکلات دنیای امروز محیا میگرداند. از آنجایی که فضای شهر بیشترین ارتباط را با مردم و محیط زندگی برقرار می‌سازد، در نتیجه نقش بسزایی در احساس شادی و آرامش به شهروندان دارد. شهرسازی ...

امروزه نشــاط اجتماعی یکی از مهم‌ترین نیازهای جوامع بشــری در جهان است؛ چراکه شهروندان به‌ویژه ساکنین کلان‌شــهرها فرصت کمتری برای اندیشیدن به خود و نیازهایشان دارند و به‌شدت مستعد افسردگی‌اند. سفر هم یکی از راهکارها برای شاد شدن است که می‌تواند موجباتی را فراهم کند. گردشگری مذهبی که یکی از انواع گردشگری هست می‌تواند به نشاط زائران بینجامد و امکان جذب آن‌ها را به مکان مقدس به‌دفعات بیشتر موجب گردد زیرا که رضایت زائران از شهر زیارتی و به ‌تبع آن شاد بودن آن‌ها می‌تواند به رونق ...

چکیده احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می رود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است به طوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعه سالم و بانشاط هستند، زیرا به نظر می رسد احساس شادی از یکسو انسان ها را برای زندگی بهتر و بازده ی بیشتر آماده می کند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن، بستگی های فرد را با محیط گسترده می کند. لذا گسترش فعالیت های سا ...

چکیده ندارد.

در این طرح پژوهشی راهکارهای عملی در زمینه ایجاد شادی و شادمانی حلال در حیطه روابط ، در رابطه با محیط ،در خصوص فرهنگ،در زمینه وضعیت بدنی ،در حوزه بار آوری ،در حیطه تفریح و مقابله با خو گیری ،مقایسه ها و هیجان های پریشان کننده بررسی ارائه میگردد. ...
نمایه ها: