عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای درک بهتر تعدادی از خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی توتون در ارتباط با عملکرد اقتصادی و کیفیت ، شش رقم توتون از نظر ارتفاع و قطر ساقه، تعداد و سطح برگ ، وزن خشک اندامها، شاخص سطح برگ (LAI)، سرعت رشد محصول (CGR) سرعت جذب خالص (NAR) و دیگر فاکتورهای رشد به همراه درصد پتاسیم و نیتروژن اندامهای مختلف گیاه و درصد قند، نیکوتین، خاکستر کل، سوزش و عملکرد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. ارقام از نظر ماده خشک عملکرد برگ ، درصد قند و زمان گلدهی دارای تفاوت معنی‌دار بودند ولی از نظر ...

به منظور بررسی فیزیولوژی عملکرد و شناسایی صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و فنولوژیک موثر در اختلاف عملکرد ارقام مختلف سورگوم [Sorghum bicolor (L.) Moench]، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در کرج به اجرا درآمد. در این آزمایش 10 رقم سورگوم دانه ای به نام های KGS5، KGS11، KGS12، KGS15، KGS23، KGS24، KGS25، KGS31، ICSV274 و UT378B در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: عملکرد و ...

برگ‏ها اندام‏های اصلی فتوسنتزکننده هستند و تولید سطح برگ از عوامل مهم در جهت انتقال انرژی و فرآیند تجمع ماده خشک در گیاه زراعی می‏باشد. سطح برگ یکی از مهمترین متغیرهایی است که در بررسی رشد و شبیه‏سازی و بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و اکولوژیکی از جمله فتوسنتز، تعرق و بیلان انرژی مورد استفاده قرار می‏گیرد و متغیری کلیدی برای مطالعات فیزیولوژیکی است از این رو، شبیه‏سازی دقیق و صحیح تغییرات زمانی شاخص سطح برگ ، اولین ضرورت در کلیه مدل‏های شبیه‏سازی رشد گیاهان زراعی است. نیترو ...
نمایه ها:
موسیر | 
آلیوم |