عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جریان آب درزیرزمین از قوانین ریاضی از جمله معادله لاپلاس که اساس ژئوتکنیکی دارد و دررسم شبکه جریان استفاده می شود پیروی می کند دراین پژوهش به جمع آوری داده های اندازه گیری شده از اراضی زهکشی شده پردخته و سپس داده ها برای تجزیه و تحلیل به نرم افزار داده شد خروجی بدست آمده شکلهایی است که مسیر جریان آب زیرزمینی را مشخص می نمایند با بررسی روند حرکت آب درزهکش هایی زیرسطحی می توان از عملکرد آنها آگاه شد و اگراحیانا زهکش ها دچار پدیده گرفتگی شده باشند درهمان مراحل ابتدایی شروع این پ ...