عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی ها، امکانات و کاربردهای نرمافزارهای متن باز در کتابخانه و ارزیابی نرم‌افزار من باز کتابخانه های دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه ای از این نرم افزارها صورت گرفته است. در این پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. پژوهش شامل دو بخش است. در بخش اول نظرات متخصصان در مورد مشخصات فنی نرم افزار (ایمنی، توسعه پذیری، قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری) که روی توسعه نرم افزار کتابخانه های دانشگاه اصفهان کار کرده بودند، در سیاهه ی وارسی انعکاس داده شد و در ...

هدف از پژوهش حاضر، تعیین و مقایسه میزان جامعیت و مانعیت بازیابی اطلاعات ذخیره شده به شیوه پیش همارا و پس همارا و شناسایی مشکلات مربوط به بازیابی اطلاعات براساس این دو نوع ذخیره سازی در نرم افزارهای کتابخانه ای فارسی است. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای است و ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست محقق ساخته بود. جامعه آماری این پژوهش، سه نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش، پیام مشرق، و نوسا هستند که براساس نمونه گیری دردسترس، نرم افزارهای افق (در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفه ...

هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی عناصر فراداده‌ای نرم‌افزار‌های کتابخانه دیجیتالی پارس‌آذرخش و سیمرغ با عناصر فراداده‌ای استاندارد دابلین‌کور و مارک21 است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- تحلیلی انجام شده‌است. در این پژوهش از دو سیاهه‌وارسی و مصاحبه با سوالات باز استفاده شده‌است. با توجه به یافته‌های پژوهش، مشخص شد که دو نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی پارس‌آذرخش و سیمرغ از طرح فراداده‌ای هسته دوبلین، عناصر فراداده‌ای هسته دوبلین در بستر زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر، ق ...

پژوهش حاضر به روش پیمایشی، به بررسی و تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرم‌افزار کتابخانه‌ای سیمرغ در دانشگاه بیرجند پرداخته است. جامعه‌ پژوهش، دانشجویان کاربر نرم‌افزار سیمرغ در دانشگاه بیرجند بودند. نمونه‌ پژوهش، با روش نمونه‌گیری تصادفی، طبقه‌ای و نسبتی انتخاب شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه، از نمونه‌ 355 نفری جمع‌آوری شد که 322 نفر (90/7%) از آن‌ها به پرسشنامه پاسخ دادند. بررسی سطوح نگرش پاسخگویان نسبت به سه مولفه‌ مورد بررسی نظیر میزان اه ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه کارایی جستجوی موضوعی سرعنوانی و کلیدواژه‌ای در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای سیمرغ و افق با استفاده از معیارهای اصلی بازیافت و دقت انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، از نوع جامعه محدود بوده و متشکل از دو پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده در نرم‌افزارهای سیمرغ و افق است. نمونه‌ای شامل 100 عنوان کتاب انتخاب ‌شد که همه آنها در دو پایگاه مبتنی بر نرم‌‌افزارهای موردنظر وجود داشتند و قواعد فهرست‌نویسی یکسانی در مورد آنها به کار گرفته شده بود. در قسمت جستجوی ...