عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نارسایی مزمن کلیه به نارسایی غیرقابل برگشت کلیه اطلاق می گردد که بع علت عوارض معلولیت های فراوانی دارد هر ساله بسیاری از تختهای بیمارستانهای داخلی را اشغال می کند. از نظر شیوع در کل دنیا از هر 1000000 نفر 50 تا 60 نفر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه هستند. طول عمر 5 ساله در افرادی که همودیالیز می کردند در کل 70% است. شایع ترین علت مرگ در بیماران با نارسایی مزمن کلیه در بخری رفرانس ها عفونت و در برخی رفرانس ها عوارض قلبی عروقی ذکر شده است اما در کل عارضه قلبی عروقی و عفونت از علل ب ...

بنا به تعریف میزان مرگ و میر دوره شیرخواری عبارتست از تعداد مرگ در سال اول زندگی در هزار تولد زنده در همانسال. این مطالعه از نوع مقطعی و با هدف تعیین فراوانی مرگ و میر نوزادان در 24 ساعت اول پس از تولد و عوامل موثر بر آن در بین نوزادان زنده متولد شده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در ماههای پائیز سال 1378 انجام گردیده است. با توجه به شیوع صفات مورد مطالعه حجم نمونه 1000 عدد برای این مطالعه در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه به شرح زیر است: در جمعیت مورد بررس ...

اشکال مختلف IHD توجیه کننده 60 الی 70 درصد از تمام مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی است و مهمترین عامل مرگ و میر در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و در سال 1979 مسئول 600000 مورد مرگ ومیر در امریکا بوده است و نمایانگر 30% از کل مرگ و میرها در این میان MI مهمترین شکل IHD می باشد. هدف اصلی طرح بررسی میزان مرگ و میر در اثر انفارکتوس میوکارد در بیمارستان امیراعلم تهران به تفکیک سن و جنس بیماران د ر سالها 73 و 74 و مقایسه آنها با هم و نیز مقایسه میوکارد بود. طی ...

هدف کلی این کنکاش تعیین میزان شیوع مرگ و میرهای داخل بیمارستانی بدنبال جراحی قلب در بیماران بستری در بخش مربوطه است که در این وضعیت شاخصهایی چون سن، جنس، نوع بیماری و نوع عمل جراحی نیز مورد توجه بوده است. بررسی توزیع جنس در انواع اعمال جراحی صورت گرفته حاکی از آنست که جراحی مربوط به دریچه ها و دیواره قلبی با شیوع بیشتری در خانمها نسبت به آقایان صورت گرفته است و متقابلا جراحیهای مربوط به عروق قلبی و پریکارد در آقایان شایعتر بوده است. مقایسه وضعیت جنس در افراد متوفی و سایر بیما ...
 
مریضی 16 ساله با سندرم بهجت و ‏‎Massive H‎‏ ناشی از پارگی آنوریسم یک شریان سگمنتان ریه چپ . بیمار بطور اوژانسی ‏‎Left lower lobectomy‎‏ انجام شد. مریض 12 ماه پس از عمل خوب بود. و مورد دیگری هموپتزی نداشت. ما دراینجا 16 ساله ای را با سندرم بهجت معرفی می کنیم که وخیم شدن وضعیت بالینی بیمار در رابطه با موارد مکرر هموپتزی است که سرانجام نیاز به ‏‎lobectomy‎‏ اوژانسی داشت،‌ بیمار ‏‎Case‎‏ شناخته شده بهجت بود که به دلیل هموپتزی های تکرار شونده از دو هفته پیش مراجعه کرد. آمبولیزاسیو ...

بیماریهای ایسکمیک قلب مهمترین عامل مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای در حال توسعه و صنعتی می باشد. در این مطالعه بصورت توصیفی و مقطعی ظرف مدت 6 روز مراجعین به درمانگاه 13 آبان شهر ری بصورت سرشماری مورد مصاحبه قرار گرفتند حداقل سن 18 و حداکثر 74 سال بود. میانگین و نمای مطالعه شوندگان به ترتیب 4/30 و 25 سال بود. از نظر میزان تحصیلات به ترتیب فراوانی: ابتدایی یا نهضت 33% راهنمایی 26% دبیرستان 19% بیسواد 15% و دیپلم و بالاتر 7% بودند. از نظر وضعیت سکونت 47% بومی 46% مهاجردائمی و 7% ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.