عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه به دلیل تغییر و تحولات عمیق در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاست گذاری اقتصادی خودنمایی می کند، به خصوص زمانی که اثرگذاری و اثر پذیری نوسانات آن برتولید و تورم از مباحث رایج اقتصادی شده است. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. پدیده تورم در نرخ های بالا به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه زیادی را برای جامعه به دنبال دارد. همچنین پیامد های سوء، از نااطمینانی تورم ناشی می شود. دستیابی به ...

رشد اقتصادی و حفظ آن، هدف نهایی کلیه نظام‏های اقتصادی است. لذا بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از دید نظری حائز اهمیت است. مطالعات پیرامون رشد اقتصادی در دودهه اخیر، در ارتباط با علت تفاوت تغییر رشد و بررسی تفاوت درآمد در کشورهای مختلف بوده است. پژوهش حاضر دو هدف را دنبال می‏کند؛ نخست، بررسی شتاب رشد اقتصادی در ایران که بدین منظور از الگوی حسابداری رشد استفاده شده‏است. دوم، بررسی عوامل مؤثر بر رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 1386-1358 که بدین منظور، روش خود رگرسیون‏برداری (VAR ...
     
چکیده ندارد.