عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر تورم یکی از حادترین مشکلات اقتصادی چه برای کشورهای توسعه یافته و چه برای کشورهای در حال توسعه می‌باشد. جلوگیری از بروز بحرانهای ناشی از تورم های بالا نیاز به اعمال سریع و هدایت صحیح سیاستهای اقتصادی دارد و همچنین با توجه به اینکه از زمان اجرای یک سیاست اقتصادی تا زمانی که آن سیاست نتیجه دهد، مدتی طول می‌کشد و ممکن است در این مدت سیاست یا رخدادی جدید مانع از نتیجه بخشی مناسب سیاست مزبور گردد، لذا پیش آگاهی از تورم و پیش بینی صحیح و واقعی نقاط بازگشتی آن در اقتصا ...

یکی از مهم ترین چالش هایی که امروزه بنگاه های اقتصادی با آن مواجه هستند پیش بینی ریسکهای موجود در فضای اقتصادی و اتخاذ تصمیم مناسب برای کاهش هزینه های ریسک ها و نهایتا تدوین استراتژی کارآمد در جهت افزایش سود در این شرایط است.صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع مهم در اقتصاد ایران ، کاملا نیازمند تدوین استراتژیهای مدون اقتصادی می باشد که در آن نوسانات آنالیز شده و در شرایط دشوار اقتصادی، بتوان پویایی و رشد این صنعت را حفظ کرد. یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین کننده و ریسک زا ، ن ...

بازار مالی متشکل از بازار پول و بازار سرمایه است. بازار پول محل تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه محل تامین مالی بلند مدت بنگاه های اقتصادی است. بورس اوراق بهادار نیز یک بازار متشکل سرمایه است که در آن سرمایه مالی به صورت اوراق بهادار معامله می شود. رکود و رونق بازار بورس برخی از کشورها نه تنها اقتصاد داخلی بلکه اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. متقابلاً سیاست گذاری های کلان در هر کشور بازار بورس را متاثر می سازد. برای اتخاذ تصمیم سرمایه گذاری در بورس، قیمت سهام مع ...

بیکاری، یکی از عارضه‌های مزمن اقتصاد ایران است. به طوری که نرخ آن همواره با نرخ طبیعی بیکاری فاصله‌ای قابل توجه دارد. اما طی سال‌های اخیر، سیاست‌هایی با اتکا به افزایش حجم نقدینگی برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری اتخاذ شده اند که آثار تورمی در پی داشته‌اند. در این تحقیق تلاش می-شود تا با احتساب عوامل مشترک موثر بر تورم دستمزدی و میزان بیکاری در قالب سیستم معادلات همزمان به تحلیل رابطه علی بین این دو متغیر بر مبنای رابطه منحنی فیلیپس پرداخته شود. دو مدل مورد برآورد قرار گرفتند ...

تورم، همواره به عنوان یک معضل اقتصادی شناخته شده است و در طول تاریخ راهکارهای مختلفی برای کنترل آن پیشنهاد شده است. آن‌چه که بر اساس استدلال‌های نظری حاصل می‌شود وجود یک ابهام در رابطه با تاثیر تورم بر رشد تولید است و این‌که نااطمینانی موجود در تورم چه تاثیری بر رشد تولید داشته است. در این مطالعه رابطه‌ی بین تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران با توجه به داده‌های فصلی از تابستان 1369 تا زمستان 1389 مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اهمیت وجود نااطمینانی تورم، نا ...

در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادی کشورهای مختلف قرار گرفت تلاش کشورهای جهت دستیابی به نرخ رشد بالاترعموما با نرخ تورم بالا توأم گردید. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدی و مهم درسیاسگذاریهای اقتصادی خودنمایی کرد و اثرگذاری و اثرپذیری نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادی درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین نرخ ارز و تورم مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گیرید.هدف این مقاله بررسی تور م زایی نوسانات نرخ ارز و شدّت آن است بدین منظور فرضیات زیر مطرح ...

در این تحقیق، با توجه به اینکه بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک‌محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بین المللی می‌دانند، صادرات غیرنفتی را از دیدگاه کلان اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار داده و صادرات غیرنفتی را به عنوان متغیری از متغیرهای کلان اقتصادی که تحت تأثیر سایر متغیرها می‌باشد، مورد مطالعه قرار می‌دهد و بر اسا ...

پیش بینی نرخ تورم در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاستگذاری اقتصادی می‌باشد. این پژوهش در صدد مدلسازی و پیش بینی نرخ تورم با استفاده از مدل های غیر خطی سری زمانی می باشد. از این رو در این پژوهش ابتدا مدل‌های خطی AR و TGARCH و EGARCH بهینه تخمین زده شدند. در ادامه با آزمون‌های BDS و WNN فرض غیر خطی بودن نرخ تورم مورد آزمون قرار گرفته است. سپس مدل‌هایی بر پایه مدل ...

در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه‌گذار در سطوح خرد و کلان مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه‌های نئوکلاسیکی سرمایه‌گذاری است که در مطالعات بی‌شماری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر سعی شده است در ابتدا، با استفاده از تعاریف موجود از q توبین و داده‌های سری زمانی از حساب جریان وجوه ایران، به محاسبه‌ی این شاخص برای کل اقتصاد ایران در سال‌های 1358 تا 1386 پرداخته شود و سپس با استفاده از الگوی خودتوضیح ‌برداری (VAR) به بررسی ارتباط میان نرخ ت ...