عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نرخ سود بانکی از یک سو آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص‌های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به وسیله شاخص‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یکی از شاخص‌های کلان اقتصادی که بر اساس تئوری‌های اقتصادی با نرخ سود بانک‌ها دارای ارتباط متقابل است، شاخص تورم می‌باشد. نرخ سود تسهیلات بانک‌ها از طریق تأثیرگذاری بر قیمت تمام شده محصولات و هزینه‌های تولید و همچنین تأثیرگذاری بر تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تقاضای کل، می‌تواند بر روی شاخص قیمت‌ها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر ن ...

پیش بینی نرخ تورم در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاستگذاری اقتصادی می‌باشد. این پژوهش در صدد مدلسازی و پیش بینی نرخ تورم با استفاده از مدل های غیر خطی سری زمانی می باشد. از این رو در این پژوهش ابتدا مدل‌های خطی AR و TGARCH و EGARCH بهینه تخمین زده شدند. در ادامه با آزمون‌های BDS و WNN فرض غیر خطی بودن نرخ تورم مورد آزمون قرار گرفته است. سپس مدل‌هایی بر پایه مدل ...

مطالعه ی رفتار هزینه ها، نه تنها برای پژوهش گران دانشگاهی، بلکه برای آنهایی که فعالیتهای حرفهایشان به طور مستقیم با فعالیتهای شرکت در ارتباط است، دارای اهمیت است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیرعوامل کلان اقتصادی ازجمله تغییرات نرخ تورم، ارز، سود بانکی و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه های اداری و فروش در دوره ی زمانی 1387 تا 1392 می باشد. در این تحقیق با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق از آزمونی دیکی فولر برای مانا بودن متغیرهای تحقیق استفاده گردید و سپس با استفاده از ابزار آمار ...

در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه‌گذار در سطوح خرد و کلان مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه‌های نئوکلاسیکی سرمایه‌گذاری است که در مطالعات بی‌شماری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر سعی شده است در ابتدا، با استفاده از تعاریف موجود از q توبین و داده‌های سری زمانی از حساب جریان وجوه ایران، به محاسبه‌ی این شاخص برای کل اقتصاد ایران در سال‌های 1358 تا 1386 پرداخته شود و سپس با استفاده از الگوی خودتوضیح ‌برداری (VAR) به بررسی ارتباط میان نرخ ت ...

امروزه به دلیل تغییر و تحولات عمیق در نظام های ارزی، متغیر نرخ ارز بیش از گذشته به عنوان عامل کلیدی و مهم در سیاست گذاری اقتصادی خودنمایی می کند، به خصوص زمانی که اثرگذاری و اثر پذیری نوسانات آن برتولید و تورم از مباحث رایج اقتصادی شده است. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. پدیده تورم در نرخ های بالا به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه زیادی را برای جامعه به دنبال دارد. همچنین پیامد های سوء، از نااطمینانی تورم ناشی می شود. دستیابی به ...

رشد و شکوفایی یا رکود اقتصادی کشورها با عملکرد موسسات مالی به ویژه بانک ها ارتباط نزدیکی دارد. در حقیقت فعالیت بهینه بانک ها و استفاده موثر از سرمایه و تجهیز منابع آن در فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و به طور کلی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده های بانکی و شناسایی برخی از عوامل موثر در تجهیز منابع جهت کمک به سودآوری و بهره وری بانک در شعب بانک کشاورزی استان مازندران است. برای این منظور از الگو سری زمانی بر اساس حداکثر اطلاعات موجود ...
 
هدف این مطالعه تحلیل تأثیر نرخ بهره بر بازده سهام شرکت‌های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود، اما به دلیل اینکه نرخ بهره از طرف شورای پول و اعتبار و براساس مقررات دولتی تعیین می‌شود، به جای آن به تحلیل تأثیر نرخ تورم بر بازده سهام شرکت‌های مالی پرداخته شد و برای این تحلیل از دو نوع متفاوت نرخ تورم استفاده می‌نماید، نرخ تورم در کوتاه مدت و نرخ تورم در بلند مدت است. در این بررسی، برای افزایش درجه اطمینان آزمون فرضیه‌ها، از روش پانل دیتا و بعضی از متدهای پیشرفته ...

یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورها،بازار سرمایه بوده که با جهانی شدن رقابت اقتصادی بین کشورها،اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست.بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن میتواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد.تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه میان شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات و متغیرهای کلان اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت‌های موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.اطلاعات مورد نیاز از اینت ...