عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق شامل 2 آزمایش بشرح زیر میباشد: -1 آزمایش بین المللی مقایسه عملکرد نخود سفید بهاره :(Ciyt-sp-86) دراین آزمایش تعداد 23 لاین و رقم نخود سفید همراه بایک شاهد(نخود سفید جم ) وجمعا 24 لاین و رقم دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد بررسی و مقایسه قرارمیگیرند -2 آزمایش بین المللی مقایسه عملکرد نخود سفید بذر درشت : Ciyt-L-86 در این آزمایش تعداد 23 لاین و رقم نخود سفید بذر درشت همراه بایک شاهد (نخود سفید جم ) جمعا 24 لاین و رقم دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکر ...

این تحقیق شامل چهار آزمایش بشرح زیرمی باشد-1 : آزمایش مقایسه عملکرد نخود سفید A1 Test شامل 11 رقم درطرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار -2 آزمایش مقایسه عملکرد نخودسفید A2 Test شامل 11 رقم درطرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار -3 آزمایش مقایسه عملکرد نخودسفید B Test شامل 6 رقم درطرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار - 4 آزمایش مقدماتی نخود سفید (محلی ) شامل 30 لاین نخود سفید محلی بدون تکرار بمرحله اجرادرمی آید.درطول دوران رشدونمو علاوه برمراقبتهای معمول زراعی ازصفاتی مانند: ...

در این تحقیق 2 آزمایش بشرح زیر اجراء گردید: -1 آزمایش بین‌المللی خزانه ارقام نخود سفید بهاره CISN-SP-94: در این آزمایش 64 لاین و رقم دریافتی از ایکاردا مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند و ارقام ILC-482 و Flip-82-150C و نخود جم بعنوان شاهد مشارکت داشتند و تعداد 2 لاین نسبت به شاهدها افزایش محصول داشتند که بیشترین عملکرد مربوط به لاین Flip-90-21C با عملکرد 3937 کیلوگرم در هکتار که این افزایش از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد. -2 آزمایش بین‌المللی مقایسه عملکرد نخود سفید بهاره CIYT-S ...

این بررسی شامل چهار آزمایش به شرح زیرمیباشد-1: آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی : دراین آزمایش 95 لاین نخودسفید باشاهد جم دریک طرح بدون تکرار ولی با تکرار شاهد پس‌ازهر 5 لاین مورد بررسی ومقایسه قرارمی گیرند-2.آزمایش مقایسه عملکرد(A1-TEST ) دراین آزمایش 18 رقم نخود سفید با شاهد جم و جمعا19 " رقم دریک طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرارمورد بررسی و مقایسه قرار میگیرند-3 . آزمایش مقایسه عملکرد (A2-TEST) دراین آزمایش 17 رقم نخودسفید باشاهد جمع و جمعا18 " رقم دریک طرح بلوکهای کامل تص ...

دراین تحقیق تعداد 60 لاین نخودسفید همراه با یک شاهد (نخود سفید جم ) دریک طرح بدون تکرار مورد بررسی ومقایسه قرار میگیرند.دراین آزمایش شاهد پس‌از هر 5 لاین مرتبا" تکرارمیگردد.درطول دوران رشدونمو علاوه بر مواظبتهای معمول زراعی ازصفاتی مانند:تاریخ ظهور جوانه ،درصد سبز محصول،تعداد روزازکاشت تا 50 درصد گلدهی ،فرم بوته ،ارتفاع بوته و غیره یادداشت برداری بعمل می آید.درموقع برداشت محصول هرکرت جداگانه برداشت و لاینها بروش رسم نموداربا شاهد مورد مقایسه محصول قرار میگیرند ولاینهائی که از ...

این طرح شامل 2 آزمایش بشرح زیرمی باشد-1: آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی محصول لاینهای نخودسفید با 50 لاین همراه با شاهدجم -2 آزمایش مقایسه عملکرد ارقام نخود سفید B-Test با 8 رقم همراه با دوشاهد جم و کوروش درطرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرارمحصول بدست آمده ازهرکرت درآزمایش مقدماتی بوسیله رسم نمودار ودر آزمایش تکراردار بوسیله تجزیه واریانس وتعیین L.S.D باشاهدها موردمقایسه قرار می گیرند.درطول مدت رشد ونموازصفاتی مانند: درصد سبز محصول ، فرم بوته ، 50 درصد گلدهی ، بیماریها ، رنگ ...

این تحقیق شامل 8 آزمایش بشرح زیر می باشد-1 : آزمایش مقایسه محصول ارقام نخود سفید (کشت پائیزه ) با 5 رقم در طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار -2 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی نخود سفید (کشت بهاره ) با 30 لاین درطرح بدون تکرار -5-4-3 آزمایشات مقایسه عملکرد تکراری A1-B1-B2-Test تعداد 21 رقم نخود سفید با یک شاهد جم در طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار می گیرندA1-Test با 10 رقم نخود سفید B1-Test با 6 رقم نخود سفید دانه درشت B2-Test با 5 رقم نخودسفید دانه ریز ...

در این تحقیق آزمایشات زیر در طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به محرله اجراء درآمد. -1 آزمایش مقایسه عملکرد نخود سفید A-Test شامل تعداد 9 رقم به همراه شاهد رقم جم در مجموع 10 رقم در آن تعداد 9 رقم در سطح 1 درصد و یک رقم در سطح 5 درصد تفاوت معنی‌داری را از شاهد دارا بوده که بالاترین عملکرد مربوط به رقم Flip-86-30c با تولید 2/929 تن در هکتار بود که 41/4 درصد نسبت به شاهد افزایش محصول داشته -2 آزمایش مقایسه عملکرد نخود سفید B1-Test: شامل تعداد 9 رقم به همراه جم در مجموع 10 ...

این تحقیق شامل یک آزمایش خزانه بین‌المللی نخودسفید بهاره CISN-SP-92 شامل تعداد 48 لاین باضافه 3 شاهد (2 شاهد خارجی و یک شاهد ایرانی) که در یک طرح Augmented Design مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. در دوران رشد و نمو علاوه بر مراقبتهای معمول زراعی از صفاتی مانند درصد سبز ...