عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 598

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطابق برنامه زمانبندی شده طرح، گونه‌های وحشی نخود از مناطق مختلف جمع‌آوری شده از 9 گونه نخود وحشی که در ایران گسترش دارد، تاکنون 8 گونه آن شامل، C.spirocaras, C.kermanens, C.tragacanthoides, C.chorassanicum, C.stapfianum, C.anatiolicum, C.subaphyllum, C.oxyodon جمع‌آوری گردیده است . در سال جاری جمعیتهای مختلفی در گونه‌های C.oxyodon, C.anatolicum با صفات مرفولوژیک قابل توجه و متفاوت با نمونه‌های قبلی از استانهای مرکزی و همدان جمع‌آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین از استان ...

برق زدگی مهمترین بیماری برگی نخود میباشد. قارچ عامل این بیماری [Ascochyta rabiei (Pass) Lab.] در محدوده دمائی 10 تا 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بیش از 60 درصد به سرعت گسترش مییابد .تلاش جهت کنترل این بیماری از ابتدای قرن بیستم با شناسائی عامل بیماری توسط باتلر و همکاران (18) آغاز شد. در ابتدا روشهای مختلفی از جمله تیمار بذور، کاربرد قارچ کشها، تغییر تاریخ کاشت و غیره برای کنترل بیماری بکارگرفته شد ولی این روشها علاوه بر کارائی پائین، غیر اقتصادی بوده و لذا اصلاح ارقام مقاو ...

تعداد 20 رقم نخود زراعی مشتمل بر دو رقم اصلاح شده داخلی (کاکاوپیروز) و 18 رقم دریافتی از ایکاردا در دو سطح متفاوت رطوبت ، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان میاندوآب با متوسط بارندگی سالیانه حدود 320 میلی متر، مورد بررسی قرار گرفتند. آبیاری تکمیلی، اکثر صفات را به طور مثبت تحت تاثیر قرار داد، لیکن اثر آن بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته و تعدا شاخه‌های ثانویه بیشتر بود. آبیاری تکمیلی موجب افزایش عملکرد دانه، در حدود 600 کیلوگرم در هکتار، گردید که رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. ارقام ...

در این بررسی تعداد 4 رقم نخود سفید (انتخابی از آزمایشات مقایسه عملکرد سال گذشته) به همراه رقم آی-ال-سی 482 بعنوان شاهد در طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار از نظر عملکرد و سایر خصوصیات مورد بررسی قرار گرفتند که در پایان نتایج آزمایش پس از تجزیه واریانس ساده و مقیاسه میانگین عملکرد ارقام نشان داد که ارقام با شاهد از نر عملکرد اختلاف معنی داری نداشته و در کلاس ‏‎C‎‏ قرار گرفته اند. ضمنا بیشتری و کمتری عمکلرد مربوط به ارقام فلیپ 92-43 سی و فلیپ 84-48 سی بترتیب با میانگین عملکرد 75 ...

در آزمایش مقدماتی نخود پاییزه تعداد 11 لاین از لحاظ عملکرد دانه بالاتر از شاهد محلی قرار گرفتند. بالاترین میزان عملکرد مربوط به لاین S95346 با 1320 کیلوگرم در هکتار بود. در آزمایش مقدماتی نخود بهاره تعداد 3 لاین از لحاظ عملکرد دانه بالاتر از شاهد محلی قرار گرفتند که بالاترین عملکرد مربوط به لاین ILC482 بود. در آزمایش مقایسه عملکرد لاینهای نخود سفید زمستانه در مرحله A-TEST تعداد 10 لاین از نظر عملکرد دانه بالاتر از شاهد قرار گرفتند. بالاترین میزان عملکرد مربوط به لاین S95332 ...
نمایه ها:
لاین | 
گیاه | 
نخود | 

این تحقیق به منظور بررسی کشت مخلوط گلرنگ و نخود در سطوح مختلف تراکم و نیتروژن، به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در بهار سال 1392در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی صنعتی اصفهان اجرا شد. در این آزمایش کرت‌های اصلی به دو سطح نیتروژن (30 و60 کیلو گرم در هکتار به فرم کود اوره) اختصاص داده شد. نسبت‌های مختلف کاشت در پنج سطح (کشت خالص گلرنگ، 75% گلرنگ-25% نخود، 50%گلرنگ-50% نخود، 25% گلرنگ-75% نخود، کشت خالص نخود) و تراکم بوته در دو سطح (گلرنگ: 4 ...

به منظور بررسی اثرات نیتروژن تثبیتی و معدنی بر روند رشد و عملکرد نخود رقم ILC 482، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا در‌آمد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح مختلف نیتروژن (صفر، 50، 75 و 100 کیلوگرم اوره در هکتار) در کرت‌های اصلی و دو سطح تلقیح و عدم تلقیح با باکتری رایزوبیوم در کرت‌های فرعی بودند. بررسی روند تغییر شاخص‌های رشد نخود نشان داد که حداکثر مقادیر بیوم ...

در این تحقیق 9 آزمایش بشرح زیر اجرا گردید. -1 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی نخود سفید پائیزه (آبی) شامل تعداد 40 لاین نخود سفید با شاهد رقم جم در یک طرح بدون تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند که بعلت سرمای شدید زمستان کلیه ارقام از بین رفتند. -2 آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی نخود سفید (بهاره) شامل تعداد 20 لاین نخود سفید همراه با شاهد رقم جم که در طرح بدون تکرار مورد بررسی قرار گرفتند که در این آزمایش تعداد 11 لاین که نسبت به شاهد افزایش محصول داشتند از طریق رسم نمو ...

این تحقیق در 2 آزمایش زیر اجرا گردید: -1 بررسی اثرات تراکم بذر بر روی عملکرد نخود سفید در شرایط دیم ، در این آزمایش نخود سفید رقم جم و یک رقم محلی با پنج سطح 20 ، 25 ، 35 ، 40 دانه در متر مربع در یک طرح فاکتوریل 5×2 - در چهار تکرار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و رقم جم با تراکم 25 دانه در متر مربع با تولید 0/957 تن در هکتار بیشترین عملکرد را داشت . -2 بررسی اثرات تراکم بذر بر روی عملکرد ارقام نخود سیاه در شرایط دیم ، در این آزمایش نخود سیاه رقم کاکا و یک رقم محلی با چهار س ...