عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عنوان پایان نامه حاضر بررسی ویژگی های آوایی ، صرف و نحوی گویش نجی بلده ای است که در آن به جنبه های مختلف زبانشناسی گویش فوق می پردازد . نج یکی از روستاهای بخش بلده از توابع شهرستان نور در استان مازندران می باشد و با توجه به اینکه دارای گویشور می باشد ، برای مطالعه زبانشناسی انتخاب شده است . جامعه آماری این تحقیق 50 نفر از جمعیت تقریبا 500 نفری این روستا و ترجیحا از بین افراد مسن بالای 60 سال است . جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و به روش میدانی بوده و اطلاعات مر ...