عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به طور کلی امروزه دو مشرب عمده بر کل گستره فلسفه ی اخلاق سایه افکنده اند که تقریبا همه نظریه های هنجاری اخلاق در یکی از این دو دسته جای می گیرند. این دو مشرب عمده یعنی نتیجه گرایی و وظیفه گرایی در تعیین ملاک درستی و نادرستی اعمال دو رویکرد متفاوت را اتخاذ کرده اند. نتیجه گرا معتقد است درستی و نادرستی اعمال ناشی از خوبی و بدی نتایج آنهاست اما وظیفه گرا معتقد است نتایج اعمال دخالتی در درستی و نادرستی آنها ندارند. نظریه اخلاقی کانت به عنوان ناب ترین نظریه ی وظیفه گرا بر این نک ...

پژوهش حاضر ، با این فرض آغاز می شود که در قرن بیستم میلادی، بخصوص در نیمه دوم این سده ، شاهد برآمدن نوکانتیسم و احیای آموزه های کانتی در فلسفه سیاسی بوده ایم و دستگاه نظری رقیب کانت ، به طور محسوسی تحت الشعاع آموزه های کانتی قرار گرفته است. قرائنی که این فرض را قوت می بخشند عبارتند از دامنه و عمق کاربست مفاهیمی چون حق ( و تقدم آن بر سود) ، انصاف ( و ارجحیت آن بر عدالت برابر نگر و رقابت نگر) و مفاهیم متعددی چون اراده جمهور ، دموکراتیزه کردن دموکراسی ، دفاع بشردوستانه و جنگ عاد ...

موضوع این پایان نامه تحلیل وبررسی سودگرایی از منظر اخلاق اسلامی میباشد که بر اصل واحد در تعیین روایی وناروایی افعال معتقد است فلسفه اخلاق در تقسیم بندی اوّلی به اخلاق کاربردی و اخلاق هنجاری و فرا اخلاق تقسیم می شود و اخلاق هنجاری در یک تقسیم بندی دیگر به اخلاق نتیجه گرا، وظیفه گرا و فضیلت گرا تقسیم می شود. نتیجه گرایان معتقد هستند که درستی و نادرستی یک فعل وابسته است به نتایج حاصل از آن فعل است که منجر به افزایش لذّت و خیر می شود. ایشان در جواب سئوال »سود و لذات چه کسانی را ب ...

اخلاق ارسطویی پیوندی نزدیک با فضیلت دارد. در سنت ارسطویی، فاعل برای اتصاف به فضیلت، لازم است با معرفت کامل نسبت به شرایط عمل کند. از نظر ارسطو، معرفت، جزء سازنده و ضروری فضیلت است. درایور این مولفه اساسی را نمی‌پذیرد و معتقد است تاکیدِ افراطیِ ارسطو بر معرفت و عقلانیت دامنه فضایل و افراد فضیلتمند را محدود می‌کند. وی برای اثبات دیدگاه خود فضایلی را مطرح می‌کند که در آنها وجود معرفت برای فاعل ضرورت ندارد و حتی فراتر از آن، لازم است از روی غفلت و ناآگاهی عمل کند. فضایل مبتنی بر ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تفاوت های فرهنگی بر مولفه های سرمایه فکری در شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد است. با استفاده از متغیر تفاوت های فرهنگی به عنوان متغیر مستقل و سرمایه فکری به عنوان متغیر وابسته، مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیق همبستگی پیمایشی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد می باشد و از روش نمونه گیری به رو ...

مشکل بسیاری از سازمانهای ایران، دوری از مباحث علمی و پذیرفته شده در جهان است. این مشکلات و مسائل در سازمانهای دولتی بیشتر خودنمایی می کند. حکمرانی مطلوب و رهبری خدمتگزار دو مبحث مهم و فراگیر در وضعیت امروزه سازمانها در سراسر جهان هستند. در این پژوهش به بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و مولفه های حکمرانی مطلوب در یکی از موفق ترین سازمان های دولتی یعنی دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخته شده است. در این راستا پرسشنامه ای مشتمل بر 44 سوال طراحی گردید. جامعه آماری تحقیق 291 نفر بوده ا ...

با توجه به حرکت تمامی سازمان ها برای رسیدن به سطوح بالای تعالی سازمانی و همچنین روند رقابتی شدید که در بازار های جهانی و منطقه ای وجود دارد توجه به ارزیابی وضعیت کنونی و حرکت به سمت تعالی سازمانی امری ضروری برای سازمان های است که می خواهند با قدرت به بقاء در بازار ادامه دهند . این رساله به بررسی ارزیابی عملکرد با دو رویکرد EFQM و IMS در شرکت بهمن موتور می پردازد و در نظر دارد با توجه به ضریب همبستگی به بررسی ارتباط بین محور های منطبق بر تعالی سازمانی IMS و محور های EFQM بپرد ...

مسئولیت مدنی دولت یکی از مهم ترین نهادهای حافظ حقوق زیاندیدگان در برابر دولت می باشد. این نهاد از ابتدا عمدتاً بر پایه نظریه تقصیر و گاه نظریه خطر استوار بوده است. از یک قرن پیش تاکنون، نظریه های جدیدی به عنوان مبانی این نهاد ارائه شده است، همچون نظریه تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و دولت بیمه گر. تأمل در این مبانی مبین تأکید بر حفظ و حمایت از حقوق شهروندان در برابر دولت، کم اهمیت شدن رابطه ی سببیت و ترویج نگرش ابزارگرایی نسبت به نظام مسئولیت مدنی دولت می ...