عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معادلات دینامیک مسیر پرواز به عنوان روشی ارزان و کارا در تصحیح خطاهای موقعیت و وضعیت سامانه ناوبری اینرسی میتواند در تکنولوژیهای هوافضایی نقش موثری ایفا نماید. اولین ایده در این پایان نامه ، تلفیق سامانه ناوبری اینرسی با سامانه کمک ناوبری بر مبنای حل زمان حقیقی معادلات پرواز و استفاده از ناوبری رادیویی می‌باشد. برای این منظور دو پیشنهاد استفاده از فرم لاگرانژی معادلات کپلر و بیان نیوتونی معادلات پرواز سه درجهآزادی انتقالی جسم پرنده مورد مطالعه قرار میگیرد. دقت بالا و قابل حل ...
 
چکیده ندارد.