عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ناهنجاری سازمانی پدیده‌ای در حوزه رفتار سازمانی است که مورد کم لطفی و غفلت صاحبنظران در این حوزه واقع شده است. ناهنجاری سازمانی عبارت است از: نقض قوانین وهنجارها. هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش نسبت به "پدیده ناهنجاری سازمانی" از نگاه کارکنان دانشگاه کردستان می‌باشد. به منظور دستیابی به چنین هدفی از رویکرد آمیخته اکتشافی، راهبرد با رویه‌ی متوالی و روش توصیفی استفاده شد. این پژوهش از دو بخش کیفی و کمی تشکیل شده است. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه سازمان‌یافته به منظور بررسی نگرش کا ...

هدف از این پژوهش، بررسی همبستگی بین میزان ناهنجاری های پای پرانتزی و پای ضربدری با مولفه رکورد دوی 45 متر سرعت در دانش آموزان دختر 17-12ساله شهرستان گرمی و تفاوت رکورد گروه های ناهنجار و طبیعی بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و همچنین از نوع مقایسه ای بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. نمونه آماری تحقیق 306 نفر بودند. آزمودنی ها شامل 123 دانش آموز دارای پای پرانتزی با میانگین سنی 1/56 ± 14/82سال ،137دانش آموز دارای پای ضربدری با میانگین سنی 1/72 ± 14/13 و 46 دانش آم ...

هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثرات اشعه UV-B برروي ناهنجاري هاي ريخت شناسي و ساختار چشم در لارو تازه تفريخ شده ماهي قزل آلاي رنگين کمان بود. لارو 1 روزه ماهي قزل آلاي رنگين در سه تيمار شامل کنترل (بدون UV-B) و تيمارهاي uw/cm283/94 و uw/cm275/68 از UV-B بمدت 9 روز مورد آزمايش قرار گرفت. هر تيمار داراي سه تکرار و شامل 1000 لارو بود. تيمارها با نايلون سياه پوشانده شدند تا از نور خورشيد به دور باشند. قرار گرفتن لاروها در معرض اشعه UV-B باعث ايجاد ناهنجاري هاي ريخت شناسي مختلفي ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ساده و چندگانه ارتباط والدین با مدرسه باناهنجاری‌های رفتاری تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر بندرعباس در سال تحصیلی 1392-1391 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کل دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر بندرعباس در سال تحصیلی 1392-1391 می‌باشد که تعداد 340 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه‌ی تحقیق از این جامعه انتخاب شدند. نمونه های انتخاب شده با استفاده از پرس ...

پیشرفت های صنعتی و زندگی ماشینی، فعالیت بدنی انسان را در طی چندین سال اخیر به حداقل خود رسانده است و بشر را با فقر حرکتی روبرو کرده است لذا از این رو .هدف از این پژوهش ، بررسی رابطه ی بین ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و ناهنجاری های اسکلتی در بین بانوان متأهل بود . در این تحقیق توصیفی همبستگی تعداد 38 نفر از بانوان متأهل شهر یزد به صورت تصادفی انتخاب و در 3 گروه مجزای کارمندان ،خانه داران و افراد دارای مشاغل خانگی قرار گرفتند و موارد مورد اندازه گیری در 3 نوع تست های ترکیب بدنی ...

یکی از اهداف مهم تربیت بدنی ارتقای وضعیت بدنی، افراد جامعه از طریق فعالیت‌های جسمانی است. ستون فقرات به‌عنوان مهمترین بخش از سیستم اسکلتی، دارای نقش موثری در حفظ پایداری وضعیت بدنی است. در ستون فقرات انسان قوس‌هایی وجود دارند که باعث تعدیل نیروهای بوجود آمده از طرف سطح می‌شوند. روش‌های متعددی برای ارزیابی وضعیت بدن انسان وجود دارد که هر کدام دارای مزیت‌ها و معایبی می‌باشند. روش‌های ارزیابی راستای ستون فقرات به طور کلی به دو دسته تهاجمی و غیر تهاجمی تقسیم‌بندی می‌شوند. روش‌ها ...

هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین نقش شاخص های اخلاقی در کنترل و کاهش ناهنجاری‌های رفتاری ورزشکاران بود. و اهداف اختصاصی پژوهش تعیین نقش 7 حیطه‌ی کلی که در برگیرنده‌ی شاخص های اخلاقی است، در کاهش ناهنجاری های رفتاری ورزشکاران بوده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیّه‌ی ورزشکاران مرد و زن باشگاه‌های فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان بوده که طبق آمار 750 نفر گزارش شدند. تعداد 108 نفر از این ورزشکاران که در سال 89-88 با این دو باشگاه قرارداد بسته و در 4 مسابقه‌ی رسمی شرکت کرده بودند، به عنوان نمو ...

زمینه و هدف : هدف از این پژوهش توصیفی، بررسی میزان روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات (فورمتریک 4بعدی) در اندازه گیری ناهنجاری های کیفوز و لوردوز می باشد. مواد و روش ها : جامعه آماری این تحقیق را کلیه بیماران مراجعه کننده به متخصصان ارتوپد و مغز و اعصاب شهرستان اراک که برای گرفتن عکس از نمای ستون فقرات جانبی به مراکز رادیولوژی معرفی شدند، تشکیل دادند و روش انتخاب نمونه به صورت در دسترس بوده است. در این تحقیق برای اندازگیری زاویه کیفوز و لوردوز از دستگاه ارزیاب 4 بعدی ست ...

علاوه بر صنعت،‏‏ كشاورزي هم به عنوان يك منبع آلاينده محسوب مي‌گردد. در اين تحقيق تخم‌مرغ-هاي بارور به طور جداگانه توسط ترکيبات کاربوکسين و تيرام در روز پيش از گرماگذاري با روش تزريق داخل زرده‌اي تيمار شدند. و در روز 19 گرماگذاري از پوسته خارج شده و توزين گرديدند سپس با استفاده از روش رنگ آميزي الايزرين براي تشخيص بررسي شدند. علاوه بر آن اثرات سيتوتوكسيسيتي اين تركيبات بر سلول‌هاي كبدي جنين 12 روزه انجام گرديد. نتايج نشان داد‏ غلظت‌هاي 20، 100، 200، و 400 ميکروگرم به-ازاي هر ت ...