عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از را های حفظ بهداشت و سلامت مصرف کنندگان مواد غذایی ،پخت و تهیه نان است. البته استفاده از نان بهداشتی سالم در میان وعده های غذایی مختلف از مصارفی است که اقشار کم درآمد در کنار بقیه اقشار بیشترین مقدار استفاده از این مواد مغذی دارند . در دو دهه اخیر افزایش بی رویه جمعیت که با سایر امکانات کشور هیچگونه تناسبی نداشت موجب کاهش درآمدهای اقتصادی بسیاری از خانواده ها ی ایرانی شده که این امر در کلیه شئونات زندگی افراد از جمله نحوه تغذیه و دریافت مواد ضروری بدن به منظور تامین و ا ...

نان یکی از عمومی ترین مواد غذایی مورد مصرف مردم می باد. بطور متوسط 64/2 درصد از کل انرژی مصرفی روزانه یک نفر شهری و 59/3 درصد از کل انرژی مصرفی یک نفر روستایی را نان تشکیل می دهد. بطور متوسط هر ایرانی روزانه 350-300 گرم نام مصر ف می کند. با توجه به اینکه نان قوت غالب مردم در کشور ما می باشد و پارامترهای کیفی نان نقش مهمی در سلامت و رضایت مصرف کنندگان دارد، لذا به منظور شناخت وضع موجود و ا رائه راهکارهای بهداشتی برای بهبود کیفیت نان، مطالعه حاضر در ارتباط با شهر شهرکرد انجام گ ...
نمایه ها:
نان | 

پس از طی 4 ماه بررسی و مراجعه مستقیم به آنها و تکمیل پرسشنامه ها در کلیه مناطق بهداشتی شهرستان قزوین نتایج کلی زیر اخذ گردید. از مجموعه 257 نانوایی موجود : 57 نانوایی بین 64-10 امتیاز، 135 نانوایی بین 128-63 امتیاز و 65 نانوایی دیگر بین 5/202 - 128 امتیاز را کسب نموده اند. به عبارت دیگر 257 نانوایی موجود در شهرستان قزوین از کل 53970 امتیاز، فقط 5/25217 امتیاز را کسب نموده اند( 7/46%) این درصد بیانگر آنست که نانوایی های شهرستان قزوین حتی 50% امتیاز کلی را نیز کسب ننموده اند و ...
نمایه ها:
قزوین | 
1374 | 

مانورپروتئین موجود در داخل دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزه دارای خاصیت امولسیو فایری است و بهمین جهت قادر است امولسیون روغن در آب را تثبیت نماید. با استفاده از فرآیند حرارتی تحت فشار این پروتئین از دیواره سلولی استخراج، بازیابی و با اسپری درایر خشک گردید. کاربرد این ماده در سس مایونز نیز مورد آزمایش قرار گرفت . از این ماده همراه CMC خوراکی می‌توان در تهیه سس مایونز استفاده نمود. ...

این مطالعه با شیوه توصیفی - مقطعی صورت گرفته که طی آن با 101 باب نانوائی مورد مطالعه واقع شد و متغیرهای از قبیل PH و NACL خمیر، سطح سوختگی، پخت روزانه و ... مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. براساس نتایج حاصل از این مطالعه 40 درصد نانوائی‌ها از نظر سطح بهداشتی ضعیف بودند و 12 درصد تنها با 1 تا 2 کارگر اداره می‌شد و حدود 50 درصد کارگران شاغل بدون کارت بهداشتی بودند تنها 21/8 درصد از نانوائی‌ها دارای نان فاقد خمیر بودند. در مجموع به ازاء هر نان تولیدی حدود 10/5 سانتی متر سطح نا ...
نمایه ها:
نان | 

به منظور بررسی اثرات سطوح و زمانهای مختلف مصرف کود ازته بر روی عملکرد و کیفیت نانوائی دو رقم گندم(Triticum aestivum L.) در منطقه اصفهان آزمایشی در سال زراعی 1371-1372 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف‌آباد و در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح کود ازته (25، 50، 75، 125 کیلوگرم ازت خالص در هکتار)، سه زمان مصرف کود ازته (الف - صددرصد در مرحله دوبرگی، ب - 50 درصد در مرحله دوبرگی و 50 درصد در مرحله طویل شدن س ...
نمایه ها:
دانه | 
کیفیت | 
گندم | 
1371-1372 | 
زمان | 
مصرف |