عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : مطالعه و بررسی کلیه زمینه‌های فرهنگی زندگی جاری مردم. ...

اهداف پژوهش عبارت بودند از: بررسی نگرش معلم نسبت به عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی تاثیر نقش عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی نقش عوامل فردی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی عوامل آموزشی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، تاثیر عوامل اقتصادی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شد. و نمونه مورد بررسی شامل 30 نفر از معلمان منطقه جی بود که به طور اتفاقی انتخاب شدند. ابزار ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گیل | 
دیلم | 
طالش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گیل | 
دیلم | 
تمدن | 
فرهنگ | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
نینوا | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دیلم |