عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق میزان حساسیت نارنگی های پیج، انشو و یونسی به گرما درمانی و اثرات قارچ کش، پوشش پلی اتیلن، گرما درمانی به تنهایی یا بصورت ترکیبی، بر عمر انباری چند رقم نارنگی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در نارنگی پیج، تیمار پوشش پلی اتیلن به تنهایی یا به همراه قارچ کش و یا گرما درمانی بطور معنی داری موجب جلوگیری از کاهش وزن نسبت به سایر تیمارها گردید. میوه ها در کلیه تیمارهایی که در آن از پوشش پلی اتیلن استفاده شده بود، دارای بافتی سفت و تازه بودند. تیمارهای قار ...

تنوع ژنتیکی 44 ژنوتیپ نارنگی انشو شامل درختان کاشته شده در باغات استان مازندران و همچنین نمونه‌های استاندارد موجود در کلکسیون‌های ژرم پلاسم مرکبات مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، با استفاده از 10 جفت آغازگر اختصاصی SSR و 3 جفت آغازگر ITS و همچنین 7 خصوصیت مورفولوژیک، تنوع ژنتیکی نمونه‌ها، ارزیابی و بر اساس آن ژنوتیپ‌های مورد مطالعه دسته‌بندی شدند. بیشترین فراوانی آلل با تعداد 8، توسط نشانگرهای SSCP و کمترین آنها با تعداد 5 الل، توسط نشانگرهای ITS تشخیص داده شدند. ژنوتیپ‌ ...

ایجاد و معرفی رقم جدید با خواص مطلوب برای مصارف تازه‌خوری و صنایع تبدیلی می‌تواند هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی مورد استفاده قرار گیرد. جهت اجرای این تحقیق دو آزمایش در نظر گرفته شده است که در هر دو آنها از طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار در 4 تکرار و 25 گل در هر کرت استفاده شده است . در آزمایش اول گرده پرتقالهای خونی جیرفتی و مورو بعنوان والد پدروی مادگی نارنگی‌های شانگشا، یونسی و انشو قرار گرفته و در آزمایش دوم بالعکس عمل می‌کنیم. بعد از تشکیل و رسیدن میوه آنها ...

این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار با تیمار 9 درخت درهر کرت با ترکیب نارنگی انشو بعنوان پیوندک روی یونسیروس تریفولیاتا بعنوان پایه دردو ایستگاه تحقیقات رامسر و خرم آباد درمساحت 7056 مترمربع و 216 اصله نهال پیوندی انشو یونسیروس تریفولیاتا درهریک از ایستگاه های مذکور به مرحله اجرادرمی آید. نارنگی انشو از سال 1347 بعنوان یک رقم زودرسی و مقاوم در مقابل سرما درمنطقه مرکبات خیز شمال معرفی گردیده این رقم روی پایه نارنج و پایه نارنج نیز حساس به این بیماری می باشد لذا برای ...

نارنگی انشو که از سال 1347 بعنوانیک رقم زودرس و مقاوم در مقابل سرما در منطقه مرکبات خیز شمال کشور معرفی گردید و در شرق مازندران از دیدگاه اقتصادی رقم غالب را تشکیل میدهد و این رقم روی پایه نارنج پیوند شده و پرورش مییابد که در سالهای اخیر وجود بیماری ویروسی تریستزا در شمال باثبات رسیده و باغات روی پایه نارنج را تهدید میکند. لذدا برای جلوگیری از خسارت احتمالی آینده پایه پونسیروس تریفولیاتا که پایه مقاوم در مقابل سرما در شمال ایران معرفی گردیده و مقاومت قابل توجهی در سرماهای اتف ...

نارنگی انشو یکی از گونه‌های مقاوم به سرما و زودرس می‌باشد و ارقام مختلف این گونه همگی آلوده به امراض ویروسی است . از آنجائیکه این گونه و ارقام آن بی‌بذر هستند از طریق تخمکهای تلقیح نشده یکی از بهترین روشهای تکثیر بوده و تا از این طریق توانایی ایجاد گیاهان عاری از ویروس و مشابه پایه مادری (کلون) از طریق کشت بافت میسر خواهد بود. برای انجام این طرح تخمکهای تلقیح نشده از میوه‌های نارس سه رقم تجارتی از نارنگی انشو استخراج و در روی محیطهای کشت مناسب کشت داده می‌شود. سپس در شرایط اس ...
نمایه ها:
تخمک | 
گیاه | 
تکثیر | 
تلقیح | 
ویروس | 
رقم | 

مرکبات از جمله گیاهان مهم و حائز اهمیت اقتصادی در ایران است . نارنگی انشو بعنوان گونه مقاوم به تریستزا و سرما در شمال ایران مورد توجه است . دوران جوانی این گیاه حدود 5 سال است . هر چند که این گیاه فاقد بذر است ، تکثیر از هر یک ازاندامهای درخت موجب ظهور مجدد امراض ویروسی خواهد شد. استفاده از مریستم‌های جانبی و انتهایی شاخه‌های بالغ نارنگی انشو در نتیجه ارگاتوژنسیس روی محیطهای کشت مناسب منتهی به تولید شاخه‌هایی می‌تواند بشود که سپس در محیط مناسب دیگر تولید ریشه نماید. مریستم‌ها ...

نارنگی انشو که از سال 1347 بعنوان یک رقم زودرس و مقاوم در مقابل سرما در شمال معرفی گردید چون اکثر باغات روی پایه نارنج پیوند زده شده و این پایه حساس به بیماری ترستیزا است لذا در این طرح از پایه پونسیروس تریفولیاتا که مقاوم به این بیماری و همچنین مقاوم به سرما است انتخاب شده و با فواصل 8*2 و 8*3 و 8*4 و 8*5 و 8*6 و 6*6 (شاهد) کشت گردید این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 9 اصله درخت برای هر تیمار در هر تکرار به اجرا درآمد و هر ساله مقدار محصول برداشت و توزین می گرد ...

کوچک بودن اندازه میوه نارنگی ، اندازه هیشه برای تولید کنندگان یک مشکل جدی محسوب شده و بازارپسندی میوه را به شدت کاهش می دهد. در این آزمایش ، به منظور افزایش اندازه میوه ، درختان نارنگی انشو‏‎(cierus unshiu)‎‏ پیوند شده روی پایه نارنج ‏‎(Cirus aurantium)‎‏ در سال پر محصول در پایان ریزش فیزیولوژیکی میوه(ریزش میوه های جوان با قطر 2-5/0 سانتی متر در خرداد) ، با دو نوع اکسین مصنوعی دی کلروفنوکسی استیک اسید(‏‎D-4‎‏و 2، غلظت های 30،10،0و 60 میلی گرم در لیتری و نفتالین استیک اسید ‏‎( ...