عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سطح و اهمیت حفاظتی هر منطقه ساحلی راهنمای موثری در رهنمود ساختن توسعه با توجه به الگوی بهره وری پایدار در منطقه ساحلی محسوب می شود . چنین رویکردی که مبتنی بر ارزش گذا ری بر اساس منابع زیست محیطی منطقه ساحلی است می تواند علاوه بر سطح آسیب پذیری منطقه ساحلی درجه حفاظتی کرانه را نیز معلوم سازد و بدین ترتیب همچون معیاری برای انتخاب مناطق حفاظت شده ساحلی دریایی عمل نماید . تدوین معیارهای انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی دریایی رویکردی منطقی در ایجاد پشتوانه علمی برای انتخاب مناطق تح ...

مناطق ساحلی مناطقی هستند که در آن محدوده دریا و خشکی به هم میرسند. البته با گذشت زمان این خط اشتراک ثابت نبوده و جابجا می شود. بخصوص در مواقع جزرومد و یا گذر توفانهای دریایی این مرز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر میکند[ 1]. این مناطق از دوسو تحت تاثیر اکولوژی دریا و خشکی قرار دارند و دارای زیستگاهها و آبزیان حساس، منابع معدنی و تفرجگاهی قابل ملاحظهای بوده و پشتوانهبسیار محکمی برای فعالیتهای معیشتی، شیلات و صنایع حمل و نقل بشمار میآیند[ 2]. مرزهای تقریبی ناحیه ساحلی در خش ...

تدوین معیارهای انتخاب مناطق تحت حفاظت ساحلی دریایی رویکردی عملی در ایجاد پشتوانه علمی برای انتخاب مناطق تحت حفاظت در ناحیه ساحلی کشور به شمار می رود. فقدان مناطق تحت حفاظت ساحلی دریای در میان شبکه مناطق رسمی کشور و گرایش به انتخاب این مناطق ضرورت وجود معیارهایی را که همچون یک مدل اطلاعاتی تصمیم گیران را در انتخاب مناطق فوق یاری دهد بیشتر آشکار می سازد . در ا ین مطاله با بررسی معیارهای مشابه در سطح جهان و نهادهای زیربط معتبر بین المللی، به ویژه آیمو و آی . یو .سی. ان. و تجرب ...

در تحقیق حاضر از روش CMECS به عنوان جدیدترین مدل طبقه‌بندی اکولوژیکی، به منظور تهیه فهرستی از بیوتاپ‌ها (زیستگاه) و در سواحل جنوبی جزیره قشم با طول ساحلی 122 کیلومتر (از شهر قشم در شرق تا روستای دوستکو در غرب) استفاده گردید. بر اساس این مدل، دو گروه از لایه‌های اطلاعاتی شامل اجزای ژئوموفولوژی سطح (SGC) و اجزای پوششی زیستی (BCC) بکار برده شد. با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و بر اساس ویژگی‌های ژئومورفولوژی ساحلی، 5 زیرناحیه با 12 ایستگاه تعیین و مختصات جغرافیایی با استفاد ...
  
این رساله می‌خواهد بگوید که ساحل شرقی مدیترانیه علی رغم وسعت کوچک جغرافیایی آن، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد، اثر بسیار قابل ملاحظه بر سیاستهای جهانی می‌گذارد. بدیهی است که ساحل شرقی مدیترانیه به دلایل فراوان؛ از جمله ارتباط مستقیم وغیر مستقیم با کشورهای اثر گذار در خاورمیانه و جهان و دلایل دیگر که شرح مبسوط آن متعاقبا خواهد آمد، باعث حضور گسترده قدرتهای بین‌المللی و منطقه‌ای و تصادم منافع می‌شود و منجر به یک سلسله از درگیری‌ها و خشونت‌ها و همچنین نامناسب شدن اوضاع این ...