عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از داروهایی با توان القای تولید هموگلوبین جنینی به عنوان راه کار درمانی نوین در درمان β – هموگلوبینوپاتی ها بویژه β – تالاسمی و بیماری داسی شکل (SCD) مورد توجه قرار می گیرد. داروهای القا کننده بیان ژن γ گلوبین شامل هیدروکسی اوره، داروهای مهارکننده آنزیم هیستون داستیلاز (HDAC inhibitors) مانند سدیم بوتیرات و آزاسیتیدین و دسی تابین، و همینطور داروهای تعدیل کننده سیستم ایمنی مانند پمالیدوماید و لنالیدوماید و تالیدوماید می توانند سبب کاهش تجمع زنجیره های α گلوبین اضافی در ...

در ژنوم موجودات زنده چند شکلی در توالی های DNA به وفور یافت می شود. از انواع این چند شکلی ها می توان به توالی های چند شکلی تک نوکلئوتیدی (SNP)، چند شکلی در قطعات محدود شده (RFLP)، توالی های مینی ساتلایت و میکروساتلایت اشاره کرد. کاربرد چند شکلی های DNA بسیار فراوان است که می توان از آن جمله به کاربرد در نقشه یابی ژن ها، مطالعات و تجزیه و تحلیل های پیوستگی و آزمایش های انگشت نگاری و تعیین هویت اشاره کرد. در این میان مارکرهای مینی ساتلایت و میکرو ساتلایت به علت داشتن آلل های مت ...

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta gracilis) که یکی از گونه‌های مهم بومی رودخانه‌ای حوضه دریای خزر بوده و اطلاعات مولکولی محدودی از این گونه در اختیار است، تعداد 146 نمونه ماهی از قنات میرزابایلو و رودخانه مادرسو در پارک ملی گلستان و رودخانه‌های زرین‌گل، تیل‌آباد و گرگانرود جمع‌آوری گردید. DNA ژنومی به روش فنل-کلروفرم استخراج و کمیت و کیفیت DNA استخراجی با استفاده از بیوفتومتر و الکتروفورز ژل آگارز تعیین گردید. واکنش PCR با استفاده از9 لکوس ...

یکی از شایع ترین نقص ها در هنگام تولد، ناشنوایی است که تقریبا 1 در 1000 تولدهای زنده را به خود اختصاص می دهد. از 50% آسیب شنوایی ارثی، حدود 70 درصد غیرسندرومیک می باشد. یکی از مهم ترین و رایج ترین ژن های دخیل در این نقص، ژن GJB2 می باشد. GJB2 رمز کننده پروتئین کانکسین 26 واقع در کروموزوم 12-11 13q است. این ژن واجد 2263 نوکلئوتید بوده که از دو اگزون و یک اینترون تشکیل شده است. اگزون 2 با طول 681 جفت باز تنها ناحیه رمز کننده این ژن می باشد. مارکرهای ژنتیکی بسیاری در داخل و خار ...

ناشنوایی شایع ترین اختلال حسی – عصبی در انسان است . نیمی از موارد این بیماری سبب شناسی ژنتیکی دارند و ژنهای دخیل در بیماری بسیار متنوع هستند . با این وجود جهش های ژنی بنام GJB2 سهم بزرگی از علل ژنتیکی ناشنوایی غیر سندرومی با توارث اتوزومی مغلوب را در جمعیت های مختلف به خود اختصاص میدهند . اما تعداد زیادی از بیماران (% 42 – 10 ) یک جهش هتروزیگوت را در تنها اگزون کد کننده ژن GJB2 (اگزون 2 ) در حالی که هیچ الل موتانت دیگری در این ناحیه ندارند که فنوتیپ ناشنوایی با توارث مغلوب ر ...

برای بررسی تنوع ژنتیکی 70 لاین از 54 نشانگر ریزماهواره استفاده شد. در کل 202 آلل، با میانگین 3/81 آلل به ازای هر نشانگر شناسایی و متوسط PIC برای کلیه نشانگرها 0/485 محاسبه گردید. مقادیر شاخص تنوع ژنتیکی اطلاعات شانون (0/289 تا 0/361) با تنوع ژنی یا هتروزیگوتی مورد انتظار (0/188 تا 0/239) در زیرگروه‌ها تطابق داشت. بر اساس فاصله ژنتیکی نی، میانگین ماتریس فاصله و میانگین ماتریس شباهت به ترتیب 0/124 و0/884 بدست آمد. بر اساس نتایج، نشانگرهای ریزماهواره چندشکلی بالایی در لاین‌های ج ...

این مطالعه با هدف بررسی تنوع و میزان قرابت ژنتیکی درون و بین توده‌های گلرنگ وحشی (کارتاموس لاناتوس) بومی مناطق استان گلستان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال‌های 1391 و 1392 به انجام رسید. برای این منظور توده‌های وحشی کارتاموس لاناتوس از هشت منطقه‌ی مختلف جغرافیایی استان جمع‌آوری شدند. تعداد نمونه‌های استفاده شده از هر توده متغیر بود که در مجموع 71 نمونه‌ی گیاهی توسط 9 آغازگر آی‌اس‌اس‌آر مورد ارزیابی قرار گرفت. آغازگرهای مورد استفاده در تولید باندهای چندشکل م ...

ژن میوستاتین یا فاکتور 8 رشد و تمایز، روی توسعه و بلوغ ماهیچه‌های اسکلتی اثر مهارکنندگی دارد و اگر جهشی در آن رخ بدهد باعث تغییر در اندازه ماهیچه می‌گردد، که یکی از آنها ماهیچه مضاعف است. از طرفی گوسفند لری مهمترین نژاد گوسفند گوشتی بومی ایران که دارای توانایی ژنتیکی بالایی برای تولید گوشت می‌باشد. لذا بررسی ژن‌ها موثر بر تولید گوشت در این نژاد می‌تواند در انتخاب و اصلاح آن اهمیت داشته باشد. بنابراین برای بهبود صفات تولید گوشت تعداد 50 راس گوسفند لری خونگیری و برای ارزیابی وج ...

گندم نان ((Triticum aestivum L. به عنوان اولین غله و مهم‌ترین گیاه دنیا شناخته می شود و به طور وسیع درالگوی مصرف 75 درصد ازجمعیت جهان قراردارد .به منظور بررسی تنوع مورفولوژیکی و تعیین همبستگی‌ بین عملکرد دانه و برخی از صفات مورفولوژیک در لاین‌های گندم، 99 لاین که از نقاط مختلف ایران جمع‌آوری شده بودند در قالب یک طرح بلوک‌ کامل تصادفی با 3 تکرارمورد ارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از تجزیه خوشه‌ای و بر اساس صفات مورفولوژیک 99 لاین گندم نان در 4 گروه اصلی قرار گرفتند. ضریب همبس ...