عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزش تکنيک‌هاي شادي بر افزايش شادي، کيفيت زندگي و سازگاري دانشجويان نابينا و كم‌بيناي استان اصفهان در سال 1389 بوده است. پژوهش حاضر از نوع شبه تجربي و در انجام آن از طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سازگاري بل كه شامل چهار خرده‌آزمون و پرسشنامه شادي آکسفورد و پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني بودند. جامعه آماري پژوهش را كليه دانشجويان نابينا و كم‌بيناي استان اصفهان كه حدود 250 نفر ب ...

هدف مقایسه ی اضطراب اجتماعی درمیان نوجوانان ناشنوا و نابینا و عادی شهر تهران. روش تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌ عِلّی- مقایسه‌ای بوده است. این تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل، نوجوانان نابینا، ناشنوا و عادی شهر تهران بودند که پس از اخذ معرفی نامه و دریافت لیست این مراکز در شهر تهران به دبیرستان‌های عادی هم مراجعه کرده از تعداد کل دانش آموزان تعداد 150نفر را به صورت نمونهای در دسترس انتخاب شده است وجهت سنجش هراس اجتماعی از پرسش ...

هدف این تحقیق مقایسه برخی ویژگی های فیزیولوژیکی وآمادگی جسمانی دانش آموزان پسر نابینا با دانش آموزان همسال بینا در سه دوره تحصیلی و ارتباط آنها با سن می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر نابینا و عادی رده سنی 10، 12 و 15 سال می باشد. برای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری در دسترس 60 نفر از دانش آموزان مجتمع نابینایان شهید محبی شهر تهران و تعداد 60 نفر از سه مدرسه عادی که نزدیک مجتمع نابینایان بوده، انتخاب شدند. دانش آموزان نابینا دوره ابتدایی با میانگین سن 0/48± 9/ ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش پرخاشگری کودکان نابینا و کم بینا انجام شده است. این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه را همه دانش آموزان دختر و پسر نابینا و کم بینا مقطع ابتدایی مرکز آموزشی کودکان استثنایی رسولیان یزد در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل می دهد. روش نمونه گیری با توجه به جامعه موجود از نوع هدفمند و از طریق پرسشنامه آیزنک که 10 نفر از دانش آموزانی که بیشترین نمره پرخاشگری ر ...

هدف از تحقیق حاضر مقا یسه مها رتهای اجتماعی دانش آموزان عادی،نابینا وناشنوا در مقطع راهنمایی در شهرشیرازبود. باتوجه به ماهیت پژوهش ،روش تحقیق،علی مقایسه ای بود.جامعه آماری مورد پژوهش کلیه دانش آموزان عادی ،نابینا و ناشنوا مدارس راهنمایی شهرشیراز بود. حجم نمونه مورد نظر 90نفر بود که 30نفر نابینا ،30نفر ناشنوا 30نفر عادی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه مهارتهای اجتماعی که توسط هادی عباسی و با راهنمایی دکتر علی دلاو ...

پژوهش حاضر به منظور مقایسه توالی حافظه شنیداری – کلامی دانش آموزان نابینا و بینا انجام شده است. طرح تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن از نوع زمینه ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش، همه ی دانش آموزان نابینا و بینا در محدوده 11 الی 15 سال مشغول به تحصیل در مدرسه های راهنمایی شهرستان یزد در سال تحصیلی 90 – 89 بوده است. 30 نفر از دانش آموزان نابینای پسر در گروه اصلی و 30 نفر از دانش آموزان بینا نیز در گروه مقایسه قرار گرفتند و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده؛ آزمون توالی ...

بررسی صور خیال در شعر شاعران نابینا، به‌عنوان گویندگانی که از دیدن زیبایی‌های بصری محروم بوده‌اند، از موضوعاتی است که تا کنون مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته است. در این بررسی صور خیال شاعرانی که نابینای مادرزاد بوده و یا در اوایل عمر نابینا شده‌اند مورد بررسی قرار گرفت تا سهم عناصر دیداری در شکل‌گیری صور خیال مشخص شود. همچنین در کنار معرفی این شاعران مهجور با دنیای اشعار آنها هم ارتباط برقرار شود. در این راستا جهت آشنایی بیشتر بازندگی نابینایان ابتدا کلیاتی درباره نحوه زندگی و ...

در این پژوهش، نمونه ای متشکل از بیست زوج هردو نابینا بیست زوج هر دو بینا و بیست زوج مرد نابینا- زن بینا و ده زوج زن نابینا- مرد بینا، بر اساس کنترل میزان تحصیلات،مدت زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی به روش نمونه ‌گیری در دسترس و هدفمند از بین کلی? زوجهای بینا و نابینایان متأهل شهر تهران، انتخاب شدند و مقیاس 110 سوالی رضامندی زوجیت افروز AMS به صورت گویا دراختیار نابینایان و فرم معمولی آن دراختیار زوجهای عادی قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری، به منظور تجزیه و تحلیل با روش تحلیل و ...

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه هوش های چند گانه گاردنر در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف آن زمینه یابی از نوع علی مقایسه ای است. همچنین برای برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون Tمستقل استفاده شده است در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل می باشند. تعداد120 نفر نابینا و بینا از مناطق 5 و 12 تهران برای این پ ...